STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

POČÁTEČNÍ FÁZE

Akční plán ÚFCH JH

Proces a Gap Analýza ÚFCH JH

INTERIM ASSESSMENT

Revidovaný Akční plán - anglická verze

Dotazníkové šetření - Interim Assessment

AWARD RENEWAL PHASE s on-site visit (2024)

Akční plán III

Dotazníkové šetření III

Action Plan III Table Status (2020-2024)

Action Plan III Table (2024-2027)

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI

Plán genderové rovnosti - anglická verze

Genderová statistika - 2021

Genderová statistika - 2022

Genderová statistika - 2023

DOKUMENTY

Euraxess

OTM-R politika pro přijímání vědců

CHARTA & KODEX

OTM-R NA ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO

Otevřený, transparentní a podložený nábor výzkumných pracovníků na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského

Příručka pro členy a členky konkurzní komise

Formulář pro inzerci - vzor

ETICKÉ PRINCIPY

Pokyny pro autorství ve vědeckých publikacích

Vědecký Ombudsman

Etický kodex pracovníků vědeckých oddělení ÚFCH JH

Jednací řád Komise pro etiku vědecké práce ÚFCH JH

Stížnosti a odvolání

MENTORING

Mentoring na Heyrovského ústavu

DALŠÍ DOKUMENTY A ODKAZY

Metodika aktivního znovuzačleňování výzkumných pracovnic/pracovníků do činností výzkumu a vývoje po časové odmlce nejen z důvodu mateřské/rodičovské dovolené

Lékařské prohlídky

Daňová příručka pro zahraniční zaměstnance

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR

Právní předpisy