STRATEGIE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY (HRS4R)

ÚVOD   |   POČÁTEČNÍ FÁZE   |   IMPLEMENTAČNÍ FÁZE   |   DOKUMENTY A ODKAZY   |   KONTAKT

V březnu 2015 přijala Evropská komise doporučení (2005/251/ES) Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (C&C), v němž upřesnila soubor zásad ke zlepšení výzkumného systému. Implementování principů C&C ve výzkumných institucích je podporováno strategií lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) se přihlásil k principům C&C dne 15. listopadu 2017 s cílem získat ocenění „HR Excellence in Research”. Dále získal projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v. v. i. pro výzkum a vývoj s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251 (Míra spolufinancování EU: 75,90%, 2018-2022), který napomáhá k implementaci těchto zásad.

V roce 2018 byl zahájen dlouhodobý proces tzv. GAP analýzy, odhalující mezery ve 40 principech C&C. Na základě diskusí s vědci všech úrovní, administrativními a technickými pracovníky byla provedena GAP Analýza a připraven Akční plán pro nadcházející čtyři roky. Implementace strategie HRS4R je jedním ze způsobů, jak prokázat, že ÚFCH JH podporuje své vědce.

Tento počáteční proces byl kontrolován Řídícím výborem (Rozhodnutí ředitele 7/2017). Tento výbor požádal vedoucí oddělení, aby jmenovali alespoň jednu osobu se zkušenostmi a zájmem o problematiku lidských zdrojů. Zástupci vědců, administrativního a technického personálu zřídili pracovní skupinu, jejíž členové se aktivně, dobrovolně a zodpovědně účastnili procesů GAP analýzy a koncepce akčního plánu. A uspěli jsme.

16. 1. 2019 jsme se oficiálně připojili k výzkumným organizacím, které získaly ocenění HR Excellence in Research, což ukazuje pokrok v harmonizaci naší politiky v oblasti lidských zdrojů v souladu se 40 zásadami Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexem chování při náboru výzkumných pracovníků (C&C).

Během prvních dvou let postupně plníme cíle, které jsme si stanovili v Akčním plánu. Celý proces je opět kontrolován Řídícím (Rozhodnutí ředitele 10/2018) a Monitorovacím výborem, který je opět složen ze zástupců vědců, administrativního a technického personálu (Rozhodnutí ředitele 9/2018, později 1/2019). Po dvou letech zrevidujeme Akční plán a po dalších třech letech nás navštíví nezávislí experti, kteří posoudí, zda splňujeme předpoklady pro HR Excellence in Research. Ocenění buď obhájíme nebo nám bude odňato.

Držte nám palce.