Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) a univerzit v ČR

O PROJEKTU    |   VÝSTUPY PROJEKTU   |   ŠKOLICÍ BALÍČEK

Proč jsme se do projektu zapojili?

Na základě celoevropského výzkumu násilí páchaného na ženách (2012) vyplývá, že v ČR je vysoká prevalence takového násilí (až 59 % žen jej zažilo nebo zažívá). Výzkum zároveň ukazuje, že velmi často se genderově podmíněné násilí vyskytuje na pracovišti (v ČR má takové zkušenosti kolem 28 % žen) nebo při studiu. Z výzkumu celoevropského projektu Horizontu 2020 UniSAFE pak vyplývá, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se v akademické sféře setkaly téměř dvě ze tří osob. Ženy se s ním setkaly v 66 % případů. Dále z výzkumu vyplývá, že častěji jsou násilí vystaveni lidé, kteří jsou více zranitelní kvůli příslušnosti k LGBTQ+ (68 %), kvůli své etnicitě (69 %) nebo zdravotnímu znevýhodnění (72 %).

A protože osvěta v akademickém prostředí na toto téma stále chybí, rozhodli jsme se spolu podílet na tvorbě univerzálního vzdělávacího nástroje, který je právě pro tyto účely určen.  

Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) a univerzit v ČRPrevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) a univerzit v ČR

Jaké jsou výstupy projektu?

Hlavním projektovým výstupem jsou veřejně dostupná školicí videa šitá na míru českým výzkumným institucím a univerzitám. Školicí nástroj obsahuje dvě sady videí propojené s testovacími dotazníky. První školicí balíček videí cílí na osoby zaměstnané veřejnými akademickými a výzkumnými institucemi v ČR. Druhý školicí balíček videí cílí na osoby, které působí ve výběrových a hodnotících komisích těchto institucí, abychom podpořili prevenci diskriminačního chování i u osob v rozhodovacích a řídících funkcích. 

Témata školicích videí

Školicí videa se věnují důležitým fenoménům, které se mohou vyskytovat v akademickém prostředí. Jedná se o:

 • Genderové předsudky vůči ženám.
 • Genderově vyvážené vyjadřování.
 • Sexuální obtěžování ve výzkumném a akademickém prostředí.
 • Jak se zachovat, když se setkáme se sexuálním obtěžováním ve výzkumném a akademickém prostředí?
 • Psychické formy genderově podmíněného násilí.
 • Předsudky vůči ženám v náborovém procesu v akademickém a výzkumném prostředí.
 • Jakým překážkám čelí ženy v akademickém a výzkumném prostředí?
 • Ekonomické aspekty genderové nerovnosti v akademickém a výzkumném prostředí.
 • Genderová dimenze v obsahu výzkumu.
 • Ekonomické násilí v kontextu slaďování pracovního a osobního života v akademickém a výzkumném prostředí.

Videa i dotazníky jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce a o tom jak s nimi pracovat se dočtete v Metodickém pokynu pro implementaci školicích balíčků.

O školicím nástroji

Balíčky obsahují informace a postupy, které osvětlují a řeší problematiku genderové diskriminace a genderově podmíněného násilí v akademickém a výzkumném světě.
Školení je založené na metodě e-learningu:

 1. Na úvod školení vyplníte vstupní dotazník.
 2. Poté máte k dispozici 10 videí na 10 různých témat. S každým videem je spárovaný i dotazník. Po jeho odeslání se vám zobrazí správné odpovědi. 
 3. Na závěr školení vyplníte evaluační dotazník, díky němu si můžete vy sami nebo váš zaměstnavatel zhodnotit míru osvojených informací a porozumění. 

Proškolené osoby budou schopné pojmenovat a rozeznat genderově podmíněné násilí na pracovišti a budou vědět, jak se v takovém případě zachovat.

Kdo se na projektu podílel?

Žadatel projektu: 
Genderové informační centrum NORA, o.p.s. - Eva Lukešová, eva.lukesovaatgendernora.cz (eva[dot]lukesova[at]gendernora[dot]cz)

Partneři: 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského - Zuzana Musilová, zuzana.musilovaatjh-inst.cas.cz (zuzana[dot]musilova[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz) 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

O tom jak jsme v projektu postupovali si můžete přečíst zde - zahájení projektu - témata školicího balíčku.

Financování: Norské fondy

Tento projekt je plně financován z Norských fondů. Norské a EHP granty reprezentují norské příspěvky k zelené, kompetitivní a inkluzivní Evropě. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování bilaterální spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Chcete se dozvědět víc o Norských fondech?

Více informací týkajících se Norských fondů a jejich vlivu na Českou republiku naleznete v českém jazyce zde: www.norskefondy.cz
Více informací o Norských fondech a jejich vlivu na evropské státy naleznete zde:  www.eeagrants.org
Případně se podívejte na video.

Společně pracujeme na inkluzivní Evropě

Norway grants