Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

HR Award

Název projektu: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté dne 20. 4. 2017 v rámci Výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Oblast podpory: PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph. D.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251

Celkové náklady projektu: 18 982 039,95 Kč

Výše celkové dotace (míra podpory 95 %): 18 032 937,95 Kč

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9 %

Akronym: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro VaV

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022 (60 měsíců)

Anotace

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚFCH JH) je přední českou vědeckou institucí, která je spoluřešitelem řady výzkumných projektů financovaných jak z národních zdrojů, tak i z prostředků Evropské unie. Proto je přirozenou snahou pracoviště neustále rozvíjet a zlepšovat svůj systém vzdělávání, přijímání, výchovy a rozvoje vědeckých pracovníků, tak aby splňoval všechny parametry strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské Charty a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Účelem tohoto projektu je dosažení základních podmínek k vytvoření uceleného systému rozvoje lidských zdrojů ÚFCH JH tj. výzkumných, manažerských i technických pracovníků prostřednictvím nástroje „Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky" (HRS4R). Hlavním cílem ÚFCH JH je získání a udržení „HR Award", které bude dokladem o rozvoji kapacit, znalostí a dovedností všech pracovníků ÚFCH JH. Dosažením tohoto prestižního evropského „HR Award" označení bude ústav dále zviditelněn, a jeho spolupráce s ostatními vědeckými a výzkumnými pracovišti bude efektivnější a také dostupnější. Formou plánovitého, cílevědomého, vzdělávání vědeckých, manažerských a technických zaměstnanců ÚFCH JH, jejich přijímáním, výchovou a jejich odborným růstem chce ÚFCH JH naplňovat kritéria Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HS4R). Žadatel se hlásí k principům uvedeným v Evropské chartě pro vědecké pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v rámci projektu toto formalizuje tím, že zpracuje interní analýzu a na jejím základě vydefinuje „Akční plán ÚFCH JH" na dalších pět let. Po obdržení „HR Award" ÚFCH JH předpokládá implementaci schváleného akčního plánu, rozvíjení nastaveného strategického řízení ÚFCH JH, které umožní naplnění jeho cílů. Současně ÚFCH JH využívá příležitosti a v rámci tohoto projektu upraví interní mechanizmy hodnocení a řízení s jasným cílem posílení svého postavení v mezinárodním kontextu.

Hlavní cíl

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award".

Specifický cíl

  1. Strategické nastavení a rozvoj řízení výzkumné organizace včetně rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti

  2. Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

  3. Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

  4. Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce

  5. Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Tento projekt je spolufinancován EU.