Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

HR Award

Název projektu: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté dne 20. 4. 2017 v rámci Výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Oblast podpory: PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph. D.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251

Celkové náklady projektu: 18 982 039,95 Kč

Výše celkové dotace (míra podpory 95 %): 18 032 937,95 Kč

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9 %

Akronym: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro VaV

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022 (60 měsíců)

Anotace

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚFCH JH) je přední českou vědeckou institucí, která je spoluřešitelem řady výzkumných projektů financovaných jak z národních zdrojů, tak i z prostředků Evropské unie. Proto je přirozenou snahou pracoviště neustále rozvíjet a zlepšovat svůj systém vzdělávání, přijímání, výchovy a rozvoje vědeckých pracovníků, tak aby splňoval všechny parametry strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské Charty a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Účelem tohoto projektu je dosažení základních podmínek k vytvoření uceleného systému rozvoje lidských zdrojů ÚFCH JH tj. výzkumných, manažerských i technických pracovníků prostřednictvím nástroje „Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky" (HRS4R). Hlavním cílem ÚFCH JH je získání a udržení „HR Award", které bude dokladem o rozvoji kapacit, znalostí a dovedností všech pracovníků ÚFCH JH. Dosažením tohoto prestižního evropského „HR Award" označení bude ústav dále zviditelněn, a jeho spolupráce s ostatními vědeckými a výzkumnými pracovišti bude efektivnější a také dostupnější. Formou plánovitého, cílevědomého, vzdělávání vědeckých, manažerských a technických zaměstnanců ÚFCH JH, jejich přijímáním, výchovou a jejich odborným růstem chce ÚFCH JH naplňovat kritéria Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HS4R). Žadatel se hlásí k principům uvedeným v Evropské chartě pro vědecké pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v rámci projektu toto formalizuje tím, že zpracuje interní analýzu a na jejím základě vydefinuje „Akční plán ÚFCH JH" na dalších pět let. Po obdržení „HR Award" ÚFCH JH předpokládá implementaci schváleného akčního plánu, rozvíjení nastaveného strategického řízení ÚFCH JH, které umožní naplnění jeho cílů. Současně ÚFCH JH využívá příležitosti a v rámci tohoto projektu upraví interní mechanizmy hodnocení a řízení s jasným cílem posílení svého postavení v mezinárodním kontextu.

Hlavní cíl

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award".

Specifický cíl

  1. Strategické nastavení a rozvoj řízení výzkumné organizace včetně rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti

  2. Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

  3. Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

  4. Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce

  5. Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Tento projekt je spolufinancován EU.

Hlavní výstupy projektu

 

PŘÍPRAVA STRATEGIE
Souhlas s principy Charty a Kodexu 15.11.2017
Interní analýza výzkumné organizace 15.11.2018
Akční plán  15.11.2018
Udělení "HR Excellence in Research" Award 16.01.2019
IMPLEMENTACE HRS4R
Revidovaný Akční plán 15.11.2020
Interim zhodnocení Evropskou komisí 26.02.2021
Strategie vnitřního hodnocení
Metodika atestací 2018
Kritéria hodnocení vědecké práce pro rok 2019 2019
Atestační manuál 20.06.2019
Manuál pro atestační komisi 20.06.2019
ResearcherID manuál 20.06.2019
Metodika - provázání interního a externího hodnocení 20.12.2019
Kritéria hodnocení vědecké práce pro rok 2020 2020
Kritéria hodnocení vědecké práce pro rok 2021 2021
Metodika atestací - prezentace 06.12.2019
Jmenování členů Mezinárodního poradního sboru 26.9.2018
Strategie mezinárodní spolupráce
Metodika přijímání zahraničních pracovníků 20.12.2019
Příručka pro konkurzní komisi 18.03.2022
OTM-R v ÚFCH JH 18.03.2022
Školení k procesu náboru vědeckých pracujících 18.03.2022
Metodika přijímání doktorandů - prezentace 03.11.2022
Vytvoření webových stránek - Kariéra  
Strategie mezinárodní spolupráce 22.02.2022
Příručka pro zaměstnance - mezinárodní spolupráce 26.10.2022
Strategie mezinárodní spolupráce ÚFCH JH - prezentace 10.11.2022
Jmenování projektové skupiny 16.03.2020
Mezisektorová spolupráce
Inovační strategie 01.06.2018
Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce 31.08.2020
Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce - prezentace 06.12.2021
Jmenování skupiny pro duševní vlastnictví 27.05.2021
Popularizace
NANO2018 - sborník  
NANO2019 - sborník  
NANO2020 - sborník  
NANO2021 - sborník  
NANO2022 - sborník  
Metodika vzdělávacích aktivit 17.12.2020
Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském - brožura 24.06.2021
Periodická tabulka  
Popularizační videa na kanálu YouTube 
Teoretická chemie, Struktura a dynamika v katalýze, Elektrochemie v nanoměřítku, Dynamika molekul a klastrů, Spektroskopie, Molekulární elektrochemie a katalýzy, Chemie iontů v plynné fázi, Výpočetní chemie, Biofyzikální chemie, Elektrochemické materiály, Nízko-dimenzionální systémy, Nanokatalýza
 
Vizitka Ústavu Heyrovského
Chemické divadlo Posviť si citronem na duhu a... bádej
Příběh kapky: Má Jaroslav Heyrovský co říci mladé generaci?
NANOškola:prázdninová letní škola představuje bádání v nanosvětě