Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II

HR Award

Název projektu: Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté dne 6. 6. 2019 v rámci Výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

Oblast podpory: PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph. D., prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591

Celkové náklady projektu: 17 372 326,85 Kč

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9 %

Akronym: HR Award UFCH JH II

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 (36 měsíců)

Anotace

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚFCH JH) je přední českou vědeckou institucí, která je spoluřešitelem řady výzkumných projektů financovaných jak z národních zdrojů, tak i z prostředků Evropské unie. Proto je přirozenou snahou pracoviště neustále rozvíjet a zlepšovat svůj systém vzdělávání, přijímání, výchovy a rozvoje vědeckých pracovníků, tak aby splňoval všechny parametry strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, k jejichž principům se ústav v roce 2017 oficiálně přihlásil. Projekt HR Award UFCH JH II navazuje na projekt „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“ (HR Award UFCH JH I), podpořený též z OP VVV a reaguje na nové potřeby v této oblasti identifikované v průběhu realizace předchozího projektu, ke kterému je tedy komplementární.

Projekt je zaměřen na vytvoření strategie udržitelného rozvoje ústavu s celkovou vizí v dlouhodobém časovém horizontu, na rozvoj internacionalizace a otevřeného přístupu k vědeckým informacím a s tím spojenou propagaci a popularizaci výsledků. Současně ÚFCH JH v rámci tohoto projektu vytvoří dlouhodobou strategii zaměřenou na odstranění nerovnováhy mezi muži a ženami v rozhodovacích strukturách a na interní systém podpory grantových projektů umožňující rozvoj i přes stagnaci institucionálního financování.

Hlavní cíl

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Specifické cíle

  • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace

  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

  • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií

  • Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím

  • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Tento projekt je spolufinancován EU.

Hlavní výstupy projektu

Strategie udržitelného rozvoje ústavu

Strategie udržitelného rozvoje ÚFCH JH s celkovou vizí v dlouhodobém časovém horizontu

Metodika k opatření na podporu znovu začleňování výzkumných pracovníků/pracovnic do výzkumu a vývoje z důvodu mateřské/rodičovské dovolené

Metodika k opatření na podporu znovu začleňování výzkumných pracovníků/pracovnic do výzkumu a vývoje z důvodu mateřské/rodičovské dovolené

Methodology of active reintegration of researchers into research and development activities after a period of time off not only due to maternity/parental leave

Metodika pro vyhledávání výsledků vhodných k dalším aplikacím/transferu technologie do praxe

Metodika pro aktivní vyhledávání výsledků VaV s vysokým potenciálem komercializace

Methodology for active search of research results with high commercialisation potential

Program "Heyrovský Open Access Funding"

Metodika pro Heyrovský Open Access podporu

Methodology for the Heyrovský Open Access funding

Jmenování Komise pro Heyrovský Open Access podporu