Kontakt
Předseda
prof. Ing. Navrátil Tomáš Ph.D.
+420 26605 3886
tomas.navratilatjh-inst.cas.cz
Místopředseda
Mgr. Cebecauer Marek Ph.D.
+420 26605 3733
marek.cebecaueratjh-inst.cas.cz
Interní členka
Mgr. Dryahina Kseniya Ph.D.
+420 26605 3514, 3239, 2112
kseniya.dryahinaatjh-inst.cas.cz
Interní člen
RNDr. Ferus Martin Ph.D.
+420 26605 3204
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Interní člen
prof. RNDr. Španěl Patrik Dr. rer. nat.
+420 26605 3084, 3239
patrik.spanelatjh-inst.cas.cz
Externí členové

MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK

MUDr. Barbora Nováková
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN - klinika gastroenterologie a hepatologie

Etická komise pro výzkum posuzuje etické aspekty výzkumu prováděného na Ústavu, anebo osobami spolupracujícími s Ústavem, a zahrnujícího lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu). Etická pravidla, podle nichž komise projekty posuzuje, se rámcově řídí Všeobecnou deklarací o bioetice a lidských právech UNESCO 2005 a dalšími relevantními dokumenty.

Kdy projekt vyžaduje schválení etickou komisí
Schválení etickou komisí je nutné, pokud se jedná o projekt, v němž jsou využívány biomedicínské metodické přístupy (např. odběr krve, moči, potu, dechu nebo dalšího biologického materiálu, měření biologických parametrů) pro výzkum ve vědní oblasti.
Schválení studie etickou komisí muže vyžadovat poskytovatel dotace (např. grantová agentura) nebo redakce odborných časopisů jako podmínku pro zahájení recenzního řízení.
V případě že klinická studie včetně odběru biologických vzorků již byla schválena na spolupracujícím pracovišti, provedení analýz biologického materiálu na pracovišti ÚFCH JH musí být dodatečně schváleno Etickou komisí ÚFCH JH.

Postup při podávání žádosti o vydání stanoviska etické komise:
Žádost o posouzení projektu podávejte elektronickou formou prostřednictvím zaslaní vyplněných a podepsaných dokumentu ve formátu PDF na emailovou adresu komisi ethics.committeeatjh-inst.cas.cz.

Podklady potřebné pro posouzení projektu:

  • Žádost o vydání stanoviska
  • Anotaci projektu a souhrn protokolu
  • Text informovaného souhlasu

Přijetí žádosti Vám bude potvrzeno emailem. Vaše žádost bude posouzena během následujících 3 týdnů. O rozhodnutí komise budete vyrozuměn(a) emailem. V případě schválení projektu Vám zašleme kopii potvrzení v českém nebo anglickém jazyce o tom, že projekt odpovídá etickým standardům pro sociálněvědní výzkum na lidech. V případě zamítnutí budete vyzván(a) k přepracovaní anebo doplnění projektu.

Další dokumenty ke staženi:

  • Statut komise
  • Jednací řád komise
  • Formulář Žádost o vydání stanoviska EK