Statut Medaile Rudolfa Brdičky

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Medaile Rudolfa Brdičky se uděluje jako pocta vynikajícím vědeckým osobnostem v oblasti fyzikálně-chemických věd, které se zasloužily o vědecký rozvoj Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (dále jen ÚFCH JH) dlouholetou vědeckou či metodickou činností.

 2. Medaile Rudolfa Brdičky se uděluje jednotlivcům, kteří v čase nominace na ocenění nemají pracovní úvazek na ÚFCH JH, a profesně působí v České republice nebo v zahraničí.

Čl. 2

Udělování Medaile Rudolfa Brdičky

 1. Medaili Rudolfa Brdičky uděluje ředitel ÚFCH JH po schválení Radou instituce ÚFCH JH.

 2. Medaili Rudolfa Brdičky předává ředitel ÚFCH JH nebo jím pověřený zástupce při významných příležitostech. Současně s Medailí Rudolfa Brdičky je vyznamenanému předán diplom jako doklad o udělení tohoto ocenění.

 3. Evidenci udělených medailí vede Sekretariát ředitele ÚFCH JH.

 4. Jeden exemplář Medaile Rudolfa Brdičky je trvale uložen v Archivu ÚFCH JH.

Čl. 3

Návrh na udělení Medaile Rudolfa Brdičky

 1. Návrhy na udělení Medaile Rudolfa Brdičky mohou předkládat vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných oddělení ústavu přiznaných kvalifikačních stupňů v kategoriích KS 2 až KS 5.

 2. Návrhy na udělení Medaile Rudolfa Brdičky se předkládají řediteli elektronicky ve formátu pdf na formuláři, který tvoří přílohou tohoto Statutu, a jsou zaslány na emailovou adresu directoratjh-inst.cas.cz (director[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz). Ředitel má právo návrh zamítnout, v takovém případě sdělí navrhovateli zdůvodnění.

 3. Ředitel předloží všechny návrhy na udělení Medaile Rudolfa Brdičky na nejbližším zasedání Rady instituce k projednání a schválení. Souhlasné stanovisko Rady instituce s udělením Medaile Rudolfa Brdičky stvrzuje svým podpisem její předseda.

Čl. 4

Závěrečné ustanovení

 1. Tento statut byl schválen Radou instituce ÚFCH JH dne 2. 2. 2021.

 2. Statut nabývá účinnosti dnem 2. 2. 2021.

 

prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc.

ředitel ústavu