Zveřejňování informací dle § 5 zákona č.106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. , zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spisovou značkou 17113/2006-34/UFCH JH

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Pracoviště AV ČR bylo zřízeno základě Zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích s názvem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 26. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 12. ledna 1972 s účinností od 1.března 1972 pod názvem Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J.Heyrovského ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. Se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením 9.zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 13.července 1993 bylo pracoviště s účinností od 1. srpna 1993 přejmenováno na Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR.

Zřizovatelem podle zákona č. 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. Se právní forma Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

 

3. Kontaktní údaje na kterých lze podávat žádosti o informace:

adresa:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 2155/3
182 23 PRAHA 8
IČ 61388955, DR - CZ61388955

e-mail:
podatelnaatjh-inst.cas.cz (podatelna[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz), directoratjh-inst.cas.cz (director[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz)

tel.:
26605 2011

www stránky:
https://www.jh-inst.cas.cz

datová schránka :
ID: y3hncq4

Podávat žádosti o informace, stížnosti, návrhy, podněty apod. dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění lze pouze písemně a to na výše uvedené kontakty poštou, kurýrem, e-mailem nebo osobně. Ústní (osobní) je též možné telefonicky nebo osobně. V tomto případě si je nutné dohodnout termín telefonicky, dopisem nebo e-mailem.

 

4. Organizační struktura

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. tvoří 12 vědeckých oddělení, 2 centra a nevědecká část, která zahrnuje ekonomické oddělení, technickou správu, knihovnu a útvar ředitele. Podrobnější a aktuální informace jsou na webových stránkách ústavu https://www.jh-inst.cas.cz/.

 

5. Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

UFCH JH AV ČR posoudí každou podanou žádost.

Žádosti, podněty, stížnosti apod. musí být podány písemnou cestou, jinak nebudou řešeny. Na ústní informace bude obvykle poskytnuta pouze ústní odpověď

 1. V případě, že žadatel uvede údaje nedostačující pro poskytnutí informace, nebo neuhradí částku za poskytnutí informace (8. Sazebník úhrad), která bude krýt náklady na vypracování odpovědi, bude žádost odložena. Žadatel se nemůže dožadovat informací, které spadají pod zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění § 9, tj. obchodní tajemství, § 10 majetkové poměry, § 11, tj. vnitřní předpisy, informace již zveřejněné na základě zvláštního zákona, informace týkající se skutečností získaných z vlastních prostředků, popř. informace, které by porušily práva jiných osob vyplývající ze zákonných norem (např. zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nebo zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon)

 2. Pokud UFCH JH vyhodnotí obsah žádosti jako nesrozumitelný nebo nedostačující, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti o poskytnutí informace vyzván, aby nejpozději do 30 kal. dnů požadavek upřesnil. Pokud tak neučiní, žádost bude odložena. Informace o odložení žádosti bude žadateli předána do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem pro vyřízení žádosti.

 3. V případě, že se požadované informace nevztahují k působení UFCH JH, žádost bude odložena a o této skutečnosti bude žadatel vyrozuměn do 7 dnů od doručení žádosti.

 4. Splňuje-li žádost veškeré náležitosti, UFCH JH poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

 5. V případě, že informace požadovaná v žádosti je již zveřejněna, oznámí tuto skutečnost UFCH JH žadateli do 7 dnů od podání žádosti spolu s odkazem na příslušné adresy zveřejnění.

 

6. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím UFCH JH o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel.

V případě zamítnutí žádosti o informaci nebo nespokojenosti žadatele s poskytnutou informací nelze podat odvolání, protože ÚFCH JH nemá nadřízený orgán (není stanoven ani dle § 178 zák. č. 500/2004) Lze pouze podat žádost o přezkoumání v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

zákon č. 500/2001 Sb. správní řád

Tyto předpisy jsou obecně volně přístupné

 • Zřizovací listina

 • Výpis z rejstříku v. v. i.

Tyto předpisy jsou uloženy na MŠMT nebo jsou k nahlédnutí na www stránkách ÚFCH JH

 

8. Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Administrativní práce 250,- Kč za každou i započatou hodinu

 2. Expertní práce 500,- Kč za každou i započatou hodinu

 3. Paušální režijní poplatek při elektronické komunikaci 500,-Kč

 4. Paušální režijní poplatek při listinné komunikaci 1.000,-Kč

 5. Vyúčtování režijních nákladů, pokud převyšovaly paušál c) nebo d) -dle skutečnosti

Před vyřízením požadavku žadatele bude posouzeno, zda požadovaná informace je běžně v interním informačním registru ÚFCH JH k dispozici a nevyžaduje další zpracování. Pokud ano, tak informace bude subjektu poskytnuta bezplatně. V opačném případě bude žadateli zaslána kalkulace nákladů na vyřízení žádosti, včetně zaslání daňového dokladu s výzvou k úhradě. Veškeré zákonné lhůty budou běžet až okamžikem připsání platby na účet ÚFCH JH.

K cenám bude připočtena DPH, protože se nejedná o správní poplatek.

Způsob úhrady: pouze bankovním převodem.

 

9. Výroční zprávy za předcházející kalendářní roky o činnosti subjektu v obl. poskytování informací 
https://www.jh-inst.cas.cz/cs/zakladni-stranka/vyrocni-zpravy.