Projektový tým

Fáze udržitelnosti (5 let od ukončení řešení projektu, tj. od 1.11.2010):


Orgány Nanocentra jsou definovány Organizačním řádem Nanocentra.

Vedoucím Nanocentra byl na 3 roky jmenován Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Garanti jednotkových technologických skupin:

 • garant pro oblast katalýzy: Doc. Ing. SOBALÍK Zdeněk, CSc.
 • garant pro oblast elektrodové procesy: Prof. RNDr. KAVAN Ladislav, DSc.
 • garant pro oblast fotokatalýzy: Ing. RATHOUSKÝ Jiří, CSc.

Manažer pro publicitu Nanocentra: Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

Zástupce ekonomického úseku: ŠMÍDOVÁ- KRIŠTOFOVÁ Barbora

 

Fáze budování centra 2008-2010:

Projektový tým pro realizaci projektu, tj. pro vybudování centra, byl složen z následujících pozic:

 • Manažer projektu: Prof. Ing. MAREČEK Vladimír, DrSc.
 • Hospodářský vedoucí: Ing. FRIEDJUNG Ivo
 • Referent pro publicitu projektu:Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.
 • Tajemník realizačního týmu: ŠMÍDOVÁ- KRIŠTOFOVÁ Barbora


Garanti jednotkových technologických skupin:

 • garant pro oblast katalýzy: Doc. Ing. SOBALÍK Zdeněk, CSc.
 • garant pro oblast elektrodové procesy: Prof. RNDr. KAVAN Ladislav, DSc.
 • garant pro oblast fotokatalýzy: Ing. RATHOUSKÝ Jiří, CSc.


Garanti partnerů projektu:

 • Garant za VÚAnCh, a.s. – Ing. Milan Petrák
 • Garant za EuroSupport Manufacturing Czechia, s.r.o. – Ing.Milan Řičánek, CSc.
 • Garant za Elmarco, s. r.o. – Ing. Lukáš Rubáček, Ph. D.
 • Garant za ÚACH AV ČR, v.v.i. - Ing. Jan Šubrt, CSc.
 • Garanti za PřF UK – Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. a Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
 • Garanti za VŠCHT – Prof. Ing.Libor Červený, DrSc. a Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

 

Projektový tým je základní řídící jednotkou. Je poradním orgánem ředitele ústavu pro realizaci projektu. V průběhu realizace projektu a v době jeho udržitelnosti se bude význam a váha jednotlivých členů realizačního týmu měnit. Zatímco v době realizace projektu budou hlavní především manažerské pozice, v době udržitelnosti projektu budou nabývat na významu pozice garantů a to jak garantů jednotlivých technologických skupin, tak garantů za partnery a zástupce spolupracujících subjektů. Skupina garantů vytvoří Radu Centra, která bude poradním orgánem ředitele ÚFCH JH v otázkách činnosti Centra. Rada Centra bude připravovat již v době realizace Centra návrhy odborné činnosti Centra podle požadavků průmyslových partnerů, předkládat návrhy projektů do výzkumných programů VaVaI ČR (GAČR, MPO příp. zahájené Technologické GA), návrh účasti v OP Praha Adaptabilita, návrhy projektů do vědeckých programů 7. RP Evropské unie, s využitím Evropských sítí excellence, na kterých se v současné době ÚFCH JH již podílí. Význam garantů nositele a garantů partnerů se samozřejmě ještě zvýší v době udržitelnosti projektu.

Centrum je integrální částí ÚFCH JH, avšak vedené jako účetně oddělené samostatné středisko. Za provoz Centra bude odpovědný technický manažer, který bude odpovídat za technické a administrativní záležitosti Centra. Bude přímo podřízený řediteli ústavu. Po odborné stránce budou zodpovědní za jednotlivé technologické celky a jejich využití odborní garanti.

V období realizace projektu se projektový tým schází minimálně 1x měsíčně a projednává veškeré otázky spojené s realizací projektu. Mezi jeho hlavní úkoly patří:
 • dohlížet a kontrolovat plnění projektů po všech stránkách, věcné, časové a finanční a předkládat řediteli ústavu doporučení dalšího postupu
 • připravovat výběrová řízení, schvalovat kritéria a výběru a předkládat řediteli ústavu doporučení pro nákup vhodného vybavení
 • připravovat nezbytné podklady pro kontrolní orgány, sestavovat a předkládat řediteli zprávy o průběžném plnění projektu
 • připravovat podklady pro žádosti o platbu
 • zajišťovat odbornou náplň pro činnost Centra po jeho otevření na léta 2010 až 2015
 • zajišťovat personální obsazení Centra a poskytovat řediteli ústavu v této oblasti doporučení


Mezi řádnými zasedáními realizačního týmu řídí výstavbu Centra operační skupina ve složení:

 • manažer projektu
 • hospodářský vedoucí
 • referent pro publicitu projektu
 • tajemník realizačního týmu
 • a přizvaní garanti technologických postupů podle potřeby.


Partneři projektu: