Fotokatalýza

Nanomateriály a nanotechnologie pro zvýšení čistoty životního prostředí a pro restaurování našeho kulturního dědictví

Cílem je vyvinout a vyzkoušet fotokatalytické a fotochemické systémy pro zvýšení čistoty životního prostředí. Tyto systémy vykazují vysokou účinnost při degradaci polutantů vody, jako např. chlorovaných fenolů, barviv a herbicidů, s cílem dosažení výrazného snížení chemického a biologického znečištění vod. Dále budou vyvíjeny nanostrukturní vrstvy účinné při rozkladu kapalných a tuhých depozitů a mikroorganismů, které umožní vyrábět samočistící a samosterilizující povrchy. Na základě systémů velmi účinných při fotokatalytické a fotochemické oxidaci nízkých koncentrací oxidů dusíku a těkavých organických látek budou vypracovány technologie pro zvýšení čistoty vzduchu v klimatizačních systémech.

V oblasti restaurátorství je naším cílem vývoj nových materiálů a technologií pro uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR s hlavním zaměřením na objekty z vápence, pískovce, opuky, dále na omítky, fresky, štuky, sgrafita apod. Nově vyvinuté čistící postupy umožní šetrně a přitom účinně odstranit nečistoty, korozní produkty a pozůstatky dřívějších, někdy nevhodných nebo již dožilých, konzervačních zásahů. Dokonalé vyčištění povrchu ošetřovaného objektu je nutnou podmínkou pro efektivní restaurátorský zásah. Nově vyvinuté zpevňujícími materiály zajistí vysoce stabilní konsolidaci materiálů stavebních památek degradovaných vlivem povětrnosti, biologickým napadením apod. Velká pozornost bude věnována preventivní ochraně povrchů památek před účinky povětrnosti (zejména vody) a biodegradací ošetřením povrchů novými hydrofobizačními a biocidními prostředky. S nově vyvinutými materiály bude dosaženo vyšší účinnosti čistících, konsolidačních a preventivních zásahů v porovnání s materiály dostupnými v současnosti při zajištění maximální šetrnosti k ošetřovaným artefaktům a k životnímu prostředí.

Garant pro oblast fotokatalýzy: Ing. RATHOUSKÝ Jiří, CSc.

Stručnou informaci o přístrojovém vybavení nanocentra, tj. i pracovišť pro oblast fotokatalýzy, přináší prezentace.