Partneři

 

Partneři projektu jsou vzdělávací instituce z území hlavního města Prahy (HMP) a podniky z území ČR, některé kategorie malý a střední podnik (MSP).

Vedle partnerů budou do projektu zapojeni i spolupracující organizace, které patří do kategorie MSP a budou zejména z území HMP. Pro vzdělávací instituce (VŠCHT, Praha, PřF UK Praha) je vybudování Centra další z možností zkvalitnění přípravy špičkových odborníků pro potřeby průmyslové praxe. Možnost práce na špičkovém vědeckém pracovišti s přímou vazbou na aplikační sféru je unikátní a významně zatraktivní progresivní studijní obory z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Pro spolupracující organizace je vybudování Centra příležitostí pro udržení kontaktu se světovou špičkou a posilování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je pak příležitostí pro získávání nových vzdělaných odborníků.