2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.

Jeho experimentální kapacity zvyšují uplatnění Centra pro inovace Na trhu s nanotechnologiemi

Praha, 2. května 2015 - Řešení projektu Rozšíření Centra pro inovace (reg. číslo CZ.2.16/3.1.00/21541) bylo k 30.4.2015 úspěšně ukončeno.

Cíl projektu, kterým bylo vytvoření nových experimentálních kapacit, jež umožní značně zvýšit rozsah výzkumu a dosáhnout významného pokroku v oboru vývoje nových nanotechnologií a přípravy a testování nanomateriálů, byl naplněn. V rámci řešení projektu  bylo pořízeno přístrojové vybavení zahrnující dva vysokotlaké nezávisle pracující chemické reaktory (vysokotlaký syntézní reaktor a vysokotlaký chemický reaktor pro kinetické testy katalytických reakcí) od dodavatel VSK Pardubice, s.r.o. (v ceně 2,5 mil Kč) a sálovou preparativní ultracentrifugu (Optima XPN 100, PN A94 469) dodavatele Beckman Coulter ČR, s.r.o. (v ceně 1,5 mil Kč). Obě zařízení budou využívána pro separaci nanočástic a syntézu nanostrukturovaných katalyzátorů a určování jejich katalytických vlastností. S nově pořízeným vybavením bude realizován jednak výzkum zaměřený na přípravu, charakterizaci a testování možností využití nanomateriálů ve fotokatalýze pro zlepšení kvality životního prostředí, zejména čistoty vzduchu, vody a čistoty vnějších povrchů budov a dalších objektů v exteriérech a předmětů v interiérech, jednak vývoj nových materiálů a technologií pro záchranu a konzervaci našeho hmotného kulturního dědictví.

Partnery projektu byl Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a společnost Advanced Materials - JTJ s.r.o. , se kterou  ústav dlouhodobě spolupracuje mj. na vývoji technologií pro zlepšení životního prostředí, například i v rámci evropského grantu 4G-Photocat pro dekontaminaci vody od dioxinu a DDT v zamořených oblastech Asie.

Řešením projektu Rozšíření centra pro inovace byly do stávající infrastruktury Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií implementovány špičkové technologie nezbytné pro udržení vědeckých skupin na úrovni srovnatelné s vyspělými státy. Centrum je dlouhodobě zapojeno do evropských výzkumných struktur, podporuje tuzemská akademická a vysokoškolská pracoviště a úspěšně navazuje či rozšiřuje spolupráci s firmami. Jeho činnost je zaměřena na realizaci výzkumných a vývojových prací cílených na dosažení konkrétních výstupů v podobě nových znalostí, patentů a prototypů.

Tisková zpráva