Popis projektu

Projekt je zaměřen na zdokonalení inovační infrastruktury na území hlavního města Prahy (HMP), vyšší využití potenciálu pracovišť AV ČR a vysokých škol a efektivní aplikace výsledků výzkumu do praxe. Výsledkem projektu bude nová inovační infrastruktura realizována vybudováním Centra pro inovace v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií v části 6. patra budovy ÚFCH JH, Praha 8 s potřebným špičkovým vybavením pro high-tech syntézu nových materiálů, charakterizaci struktury a vývoj nanomateriálů pro vysoce specifické funkce v katalytických, fotokatalytických a elektrodových procesech. Současně bude Centrum školící a informační základnou pro PhD studenty, pracovníky z průmyslu i širokou veřejnost.

Cílovou skupinou projektu je jeho nositel (ÚFCH JH AV ČR, v.v.i. ) a partneři (VŠCHT, PřF UK a ÚACH AV ČR,v.v.i., VÚAnCh,a.s., ESM Czechia , s.r.o. a Elmarco, s.r.o.,) garantující realizaci výzkum-vývoj-inovace, s přímou vazbou řady akademických pracovišť, průmyslových partnerů i spolupracujících soukromých subjektů.

Centrum zajistí v procesu VaVaI zejména překonání dosavadní bariéry mezi základní výzkumem vedeným na laboratorní úrovni a požadavky aplikovaného výzkumu a průmyslových subjektů; umožní high-tech syntézu nanomateriálů ve větším než laboratorním měřítku, charakterizaci jejich struktury a vedení chemických procesů za simulovaných technologických podmínek.

Projekt splňuje podmínky OPKK pro oblast podpory 3.1. Vybudováním Centra se významně zdokonalí inovační struktura na území HMP, která pozitivně ovlivní proces VaVaI. Vzniklé Centrum bude unikátní infrastrukturou spojující základní výzkum, aplikovaný a průmyslový výzkumu se vzdělávacími institucemi s dopadem na podniky rozsahu MSP, subjekty na území HMP a v regionech. Toto spojení je klíčovým předpokladem následné udržitelnosti projektu.

 

Popis cílového stavu

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná polovina 6. patra budovy ÚFCH JH AV, v. v. i.. (část A). V rámci rekonstrukce budou provedeny nezbytné opravy a modernizace inženýrských sítí a vzduchotechniky. V Centru bude připraveno a vybaveno 11 laboratoří, 7 vědeckých pracoven, sociální zařízení a technické zázemí (sklady chemikálií a materiálu). Centrum bude ve své činnosti úzce navazovat na stávající aktivity ÚFCH JH především po stránce odborné, tedy i ve využívání přístrojového vybavení, které již ústav vlastní, tak i po stránce technické, především ve využívání stávajících služeb ÚFCH JH (informační zázemí, zásobování, úklid, ostraha, účtárna, BZOP, atd). Dojde k formálnímu účetnímu oddělení těchto činností, vznikne samostatné středisko, ale tyto činnosti nebudou zajišťovány duplicitně.

 

Aktivity projektu

Projekt je zaměřen na vybudování inovačního Centra. Jeho aktivity budou rozděleny do 4 etap. Dělení do etap je voleno tak, aby se jednalo o logicky spojené činnosti a bylo zajištěno přijatelné pro financování projektu. Veškeré nákupy zařízení, přístrojů a služeb budou probíhat v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a podle vnitroústavních předpisů.

 

1. Etapa – přípravná etapa

1. 10. 2008 – 30. 5. 2009

 • vyklizení prostoru a příprava k rekonstrukci
 • výběrové (poptávkové) řízení na dodavatele rekonstrukčních prací
 • výběrové (poptávkové) řízení na dodavatele laboratorního a kancelářského nábytku a vybavení
 • vlastní rekonstrukční práce

Výstup etapy: Rekonstruované laboratoře podle přiloženého projektu, včetně základních rozvodů energií a médií

 

2. Etapa - základní zařizovací práce

1. 4. 2009 – 30. 11. 2009

 • nákup a instalace laboratorního a kancelářského nábytku
 • nákup laboratorního vybavení

Výstup etapy: Vybavené laboratoře nábytkem a základním laboratorním vybavením, vybavené kanceláře

 

3. Etapa – Nákup a instalace I

1. 11. 2009 – 30. 5. 2010

 • nákup přístrojového vybavení
 • instalace a testování instalovaných přístrojů
 • výběrové řízení na dodavatele přístrojového vybavení pro IV. Etapu
 • uspořádání presentace pro diplomanty a doktorandy

Výstup etapy: Instalace a zprovoznění základního přístrojového vybavení s pořizovací cenou do 2 mil Kč bez DPH

 

4. Etapa – Nákup a instalace II

1. 3. 2010 – 30. 10. 2010

 • nákup a instalace temogravitačního analyzátoru
 • nákup a instalace zařízení pro fotochemickou laboratoř
 • zprovoznění a testování instalovaných přístrojů
 • vypracování standardních postupů pro operace jednotlivých technologických celků
 • tisková konference, zahájení činnosti Centra

Výstupy etapy: Provozuschopné vybavené Centrum