Možnosti spolupráce

Náš Ústav nabízí spolupráci s komerční sférou prostřednictvím následujících forem:

1. Poskytnutí služeb

Jde o požadavek typu analýza, rozbory, posudek, konzultace a při této spolupráci nevzniká žádný nový výsledek VaV.

2. Smluvní výzkum

Při této spolupráci se předpokládá vznik duševního vlastnictví a na jeho vzniku se podílí výhradně pracovníci Ústavu. Práva k užití výsledků má komerční subjekt, který si výzkum zadal.

3. Výzkumná spolupráce

Při této spolupráci se předpokládá vznik duševního vlastnictví a na jeho vzniku se aktivně podílí obě smluvní strany. Vzniklé duševní vlastnictví je pak ve společném podílovém vlastnictví dle zapojení obou subjektů.

4. Transfer znalostí

Forma spolupráce, při které je využito stávající duševní vlastnictví Ústavu. Toto duševní vlastnictví je výsledkem řady vědecko-výzkumných projektů a výsledky s vysokým aplikačním potenciálem Ústav chrání a spravuje. Nejčastější formou je prodej licence k němu. Nemusí jít nutně jen o průmyslové vlastnictví typu patent nebo užitný vzor - definice duševního vlastnictví je širší a zahrnuje například i utajované know-how. Může jít jen o samostatný prodej licence ke stávajícímu výsledku, na kterém se komerční partner nijak nepodílel nebo může jít o aktivitu navazující na smluvní výzkum, který si komerční partner dříve zadal.

Licencování je výhodnou cestou, jak získat za nižší náklady přístup k unikátním technologiím, které mohou zvýšit konkurenceschopnost a profitabilitu našich partnerů. Seznam našich patentů a užitných vzorů naleznete zde.

Vytváření společných spin-off  firem, do kterých Ústav vkládá své know-how se v poslední době ukazuje jako jedna z cest, jak efektivně komercializovat své duševní vlastnictví a komerční sféře umožnit přístup k němu. Náš Ústav je proto i této formě spolupráce nakloněn.

Ústav dlouhodobě spolupracuje s řadou firem a institucí, se kterými uzavřel  Memoranda o spolupráci.  Jejich příklady jsou uvedeny zde.