Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí (v. v. i.) a univerzit v ČR

Norway grants

Cíl projektu

Projekt cílí na prevenci genderově podmíněného násilí v akademických a výzkumných institucích v ČR. 

Proč to děláme?

Na základě celoevropského výzkumu násilí páchaného na ženách (2012) vyplývá, že v ČR je vysoká prevalence takového násilí (až 59 % žen jej zažilo nebo zažívá). Výzkum zároveň ukazuje, že velmi často se genderově podmíněné násilí vyskytuje na pracovišti (v ČR má takové zkušenosti kolem 28 % žen) nebo při studiu. Z výzkumu celoevropského projektu Horizontu 2020 UniSAFE pak vyplývá, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se v akademické sféře setkaly téměř dvě ze tří osob. Ženy se s ním setkaly v 66 % případů. Dále z výzkumu vyplývá, že častěji jsou násilí vystaveni lidé, kteří jsou více zranitelní kvůli příslušnosti k LGBTQ+ (68 %), kvůli své etnicitě (69 %) nebo zdravotnímu znevýhodnění (72 %).

Jak toho dosáhneme?

Vytvořením veřejně dostupných školicích videí šitých na míru českým veřejným akademickým a výzkumným institucím. První školicí balíček videí cílí na osoby zaměstnané veřejnými akademickými a výzkumnými institucemi v ČR. Druhý školicí balíček videí cílí na osoby, které působí ve výběrových a hodnotících komisích těchto institucí, abychom podpořili prevenci diskriminačního chování i u osob v rozhodovacích a řídících funkcích. 

Dopady projektu

Školicí videa umožní personálním oddělením dalších vědeckých institucí v ČR informovat o genderově podmíněném násilí a sexuálním obtěžování v pracovním prostředí jejich instituce. 
Proškolené osoby budou schopné pojmenovat a rozeznat genderově podmíněné násilí na pracovišti a budou vědět, jak se v takovém případě zachovat. 

Jak jsme v projektu pokročili?

Rádi bychom vám přinesli poslední zprávy o tom, jak jsme pokročili v projektu zaměřeném na boj s genderovými nerovnostmi v akademickém a výzkumném prostředí. Od začátku naší práce jsme udělali velký krok vpřed, pojďte se s námi podívat na dosažené výsledky.

Kdo se na projektu podílí?

Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Financování: Norské fondy

Tento projekt je plně financován z Norských fondů. Norské a EHP granty reprezentují norské příspěvky k zelené, kompetitivní a inkluzivní Evropě. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování bilaterální spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Chcete se dozvědět víc o Norských fondech?

Více informací týkajících se Norských fondů a jejich vlivu na Českou republiku naleznete v českém jazyce zde: www.norskefondy.cz
Více informací o Norských fondech a jejich vlivu na evropské státy naleznete zde:  www.eeagrants.org 
Případně se podívejte na video.

Kontaktní osoba GIC NORA: Tamara Jačisko Nasri, tamara.jaciskoatgendernora.cz (tamara[dot]jacisko[at]gendernora[dot]cz)
Kontaktní osoba ÚFCh JH: Michaela Svatošová, michaela.svatosovaatjh-inst.cas.cz (michaela[dot]svatosova[at]jh-inst[dot]cas[dot]cz)

Společně pracujeme na inkluzivní Evropě