Řídíme se OTM-R principy

Každé výběrové řízení je založeno na tzv. OTM-R principech (Open, Transparent and Merit-based recruitment).

O – Otevřenost

Všechna výběrová řízení týkající se vědeckých pozic jsou zveřejňována na portálu Euraxess a našich webových stránkách. Dále mohou být zveřejněna na dalších inzertních portálech (AV ČR, Jobs.cz, Vesmír, atd.). Informace k vypsané pozici jsou uvedeny v příslušném inzerátu. Pokud se chcete dozvědět více, informujte se na e-mailové adrese recruitmentatjh-inst.cas.cz.

T – Transparentnost

Uchazečky a uchazeči jsou informováni o kritériích výběru a aktuálním stavu výběrových řízení bez zbytečného odkladu.

M – přístup na základě posouzení přínosu

Při posuzování životopisů zohledňujeme praxi uchazeček a uchazečů, kterou získali během celé profesní dráhy. Hodnotí se nejen předešlé zkušenosti, ale i jejich potenciál.

Nediskriminace – rovné příležitosti

Přerušení kariéry nebo takzvané změny v časovém pořadí životopisů nejsou posuzovány negativně. Výběr je založen na základě posouzení vhodnosti odborné kvalifikace pro inzerovanou pozici a uceleného souboru dosažených výsledků.

Velký důraz je kladen na posuzování životopisů a výběrová řízení jsou vedena na základě vyloučení diskriminace s ohledem na pohlaví, sexuální orientaci, věk, původ, náboženství, zdravotní stav, manželský či rodinný stav nebo povinnosti k rodině, politické či jiné smýšlení, otcovství, mateřství apod.

Zkušenosti s mobilitou vítány

Zkušenost s mobilitou (pobyt v jiné zemi, jiném výzkumném zařízení, změna oboru či odvětví) je považována za hodnotný příspěvek profesního rozvoje výzkumného pracovníka. Pocházíte z jiné země a potřebujete pomoci s uznáním vaší kvalifikace? Projděte si tento dokument.

Klasifikace profilů výzkumníků

Nabízené pracovní pozice vědeckých a výzkumných pracovníků jsou v našich inzerátech klasifikovány na základě mezinárodně uznávané klasifikace do čtyř stupňů.

R1 – First Stage Researcher – Začínající výzkumný pracovník (student postgraduálního studia);

R2 – Recognised Researcher – Držitel titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Tento výzkumník není plně nezávislý a může být zařazen v této kategorii nejdéle po dobu pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu;

R3 – Established Researcher – Zkušený výzkumník, který si již vybudoval jistou úroveň nezávislosti, má více než pětiletou praxi ve výzkumu;

R4 – Leading Researcher – Vedoucí výzkumník, který vede svoji vlastní výzkumnou oblast.