Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚFCH JH

International Mobility of HIPC´s Researchers

Název projektu: Optimalizace analytických postupů pro diagnostiku environmentálních a biomedicínských procesů

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté 6. 12. 2019 v rámci Výzvy č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (MŠMT, OP VVV)

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO2 - rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016922

Celkové náklady projektu: CZK 7 474 617 ,00

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9

Doba realizace: 1.8.2020 - 31.5. 2022 (22 měsíců)

Anotace
Cílem projektu je zásadní zdokonalení analytických metod pro environmentální monitoring a diagnostiku různých biomedicínských vzorků, které jsou vyvíjeny v ÚFCHJH. Specifickým cílem je zvýšení citlivosti a přesnosti fyzikálně-chemických metod, které jsou využívány pro monitoring a diagnostiku (bio)chemických procesů. Projekt pomůže také zrychlit analytické procesy a zavést co nejjednodušší postupy, jež lze následně převést do technického vybavení přístrojů a využít je tak v mnohdy složitých aplikačních podmínkách. Rychlé měření umožní sledování fyzikálně-chemických změn v reálném čase, které jsou důležité pro hlubší poznání procesů způsobujících např. zhoršování životního prostředí. V projektu budou intenzivně rozvíjeny metody, s kterými mají pracoviště ÚFCHJH již zkušenosti, jako jsou hmotnostní spektrometrie, Ramanova a fluorescenční spektroskopie, různé elektrochemické a fotometrické metody a jejich kombinace, ale i moderní teoretické přístupy modelující studované procesy pomocí počítačových simulací. Spolupráce se zahraničními experty pomůže urychlit inovování těchto metod a jejich kvalitní implementaci jak v ÚFCHJH, tak v praxi, a to včetně vyhodnocování dat.

Klíčové aktivity:

 • Degradační procesy organických barviv používaných na uměleckých památkách

 • Molekulární pinzety na bázi elektrochemických stimulů

 • Teoretický vývoj nových katalyzátorů založených na zeolitech s kationty přechodných kovů

 • Molekulární interpretace anti-evaporačního účinku slzných lipidů

 • Biokompatibilita povrchů implantátů modifikovaných působením plazmy

 • Elektrochemický a kinetický výzkum mechanismu a podmínek odstraňování xenobiotik z vody pomocí mulmocného železa (zero-valent Iron – ZVI)

 • Redoxní katalyzátory pro environmentální procesy II

 • Vývoj elektrochemických senzorů založených na nových elektrodových materiálech

 • UV-vis-NR-IR-spektroelektrochemie – využití pro studium fotoindukovaného přenosu elektronů a protonů, konstrukce vhodné cely

 • Redoxní katalyzátory pro environmentální rpocesy

 • Vývoj nové generace spektrometru s vysokým rozlišením pro kosmické mise

 • UV-Vis fotodisociační spektroskopie intermediátů iontově-radikálových reakcí

 

Tento projekt je spolufinancován EU.