Unikátní školicí videa chrání před genderově podmíněným násilím v akademických institucích

Praha, 29. 4. 2024

Unikátní školicí videa s tématem genderově podmíněného násilí určené pro akademickou sféru vznikla ve spolupráci neziskové organizace Genderové informační centrum NORA, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Videa zaměřená na specifické problémy v akademických institucích dosud vůbec neexistovala a nyní jsou k dispozici zdarma. 

Genderově podmíněné násilí je závažný celospolečenský problém, který je přítomen napříč společenskými vrstvami, a nevyhýbá se ani akademickému prostředí, jak dokazuje například nedávná studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet. Podle dosud nejrozsáhlejšího celoevropského průzkumu UniSAFE zkušenost s genderově podmíněným násilím v akademickém prostředí nahlásily dvě ze tří osob.

Z výzkumu UniSAFE dále vyplývá, že mezi univerzitami a výzkumnými pracovišti přetrvává nízká informovanost o problému, chybí systematické vzdělávání a podpůrné nástroje navržené pro řešení jednotlivých incidentů. Jedním z hlavních problémů je samotná identifikace problému a ochota ho nahlásit.

Nezisková organizace Genderové informační centrum NORA proto iniciovala projekt Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných výzkumných institucí a univerzit v ČR, který získal financování z Norských fondů. Ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vznikla unikátní školicí videa a testovací dotazníky, které jsou zaměřené na zvyšování schopnosti zaměstnanců a zaměstnankyň akademických a výzkumných institucí včasně rozpoznat a reagovat na genderově podmíněné násilí na pracovišti.

Díky školicím videím jsme schopni institucím nejen poskytnout prevenci genderově podmíněného násilí, ale také jim umožnit získávat anonymní data, která potvrzují či vyvracejí určité fenomény. Tyto informace jim mohou sloužit k doložení pokroku při řešení této problematiky, což je často klíčovou součástí opatření k dosažení genderové rovnosti, jež mají instituce ve svých plánech,“ řekla Eva Lukešová, ředitelka neziskové organizace NORA.

Školicí videa zdarma

Školicí materiál je volně k dispozici online na webu organizace Genderové informační centrum NORA ve dvou jazykových variantách, české a anglické, školicí videa jsou navíc opatřena dotazníky. Videa se zabývají deseti nejčastějšími fenomény, jakými jsou psychické formy násilí, sexuální obtěžování, diskriminace a znevýhodnění v průběhu akademické kariéry, dále jsou zaměřena na méně rozpoznatelná témata jako je genderově senzitivní vyjadřování a genderová dimenze v obsahu výzkumu. 

Po zhlédnutí každého videa následuje testovací část, která je součástí připojeného dotazníku. Školení testuje znalost před i po jeho dokončení. Zaměstnavatelé díky tomu získají přehled o tom, co všechno zaměstnanci o tématu vědí, jestli znají konkrétní opatření ve své instituci, metodiky a platná nařízení, jestli vědí, kdo odpovídá za řešení problému, nebo o možnostech anonymního nahlášení problému atp.

Školicí videa zařazují instituce do svých interních plánů školení

Videa vznikala ve spolupráci všech tří institucí. Genderové informační centrum NORA je autorem obsahu všech videí a celé ideje školení. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsou naopak instituce, které do projektu vkládaly zkušenost přímo z pozice akademických pracovišť, díky čemuž u nich mohla proběhnout i pilotáž videí a jejich následných úprav. Výsledná videa jsou k dispozici od března 2024 a dosud byla nabídnuta s doporučením desítkám dalších institucí v České republice, zejména univerzit a výzkumných institucí, ale také dalším organizacím zabývajícím se genderovou tematikou. 

Těší nás pozitivní ohlasy z jiných institucí, které nám potvrzují, že školení v oblasti genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí opravdu chybí a je o ně zájem. Věříme, že se nám podařilo toto velmi těžké a závažné téma zpracovat citlivou formou a že videa poslouží ke zvýšení povědomí v této problematice,“ uvedla Zuzana Musilová, řešitelka projektu v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu, v rámci kterého jsme vytvořili praktické a hmatatelné výstupy. Vymyslet příběh, napsat scénář a vše sdělit ve tříminutovém videu, to je poměrně náročný proces, podobně jako přijetí genderové problematiky. Věříme, že výslednými videi přispějeme k zvýšení povědomí a možným změnám v oblasti rovných příležitostí a sociálního bezpečí,“ dodala Hana Galiová z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Videa na YouTube v češtině (první část), Videa na YouTube v češtině (druhá část)

Videa v angličtině (první část), Videa v angličtině (druhá část)