Bílá kniha ESFRI – vize pro výzkumné infrastruktury v období po roce 2020

Bílá kniha Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) přináší vizi pro evropské výzkumné infrastruktury po roce 2020. Její autoři, tvůrci evropských politik výzkumných infrastruktur, se soustředili na téma excelentní vědy, spolupráce s průmyslovými podniky a roli evropských výzkumných infrastruktur pro řešení nejvýznamnějších problémů, se kterými se lidstvo a naše planeta setkávají.

„Dovolte mi zdůraznit, že výzkumné infrastruktury jsou základním pilířem Evropského výzkumného prostoru a tvoří páteř ekosystému, který prosazuje vědeckou excelenci, poskytování špičkových služeb vědcům, představuje přirozené místo pro setkávání, vědců, podnikatelů a inovátorů, přispívá ke vzdělávání a má nepostradatelnou roli při hledání odpovědí na socioekonomické výzvy,“ řekl předseda ESFRI Jan Hrušák z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

https://www.youtube.com/watch?v=r35lPM_P7CM

Výzkumné infrastruktury jsou v souladu s cíli evropských politik

Koncept Evropského výzkumného prostoru prochází v současné době inovací a provází ho nové definování cílů evropských politik. Důraz se klade zejména na socioekonomické potřeby, mezi něž náleží např. digitalizace evropského průmyslu, zajištění energetické bezpečnosti, snižování dopadů klimatické změny, zachování druhové rozmanitosti, vývoj nových léků proti infekčním onemocněním, zajištění dostatečných vodních zdrojů a potravinové bezpečnosti, anebo řešení sociálních výzev, jakými jsou stárnutí populace nebo sociální nerovnosti. Tyto cíle nemohou být naplněny bez nového, společného a strategického úsilí evropských výzkumných infrastruktur. ESFRI podporuje ekosystém evropských výzkumných infrastruktur, který reflektuje evropské strategické politické agendy napříč všemi vědními oblastmi a znalostními doménami. Z toho vyplývá potřeba „kulturní“ proměny celého výzkumně-infrastrukturního sektoru.

Posilování socioekonomických přínosů výzkumných infrastruktur

Nová vize ESFRI spočívá v naplňování následujících cílů:

  • Výzkum – udržet špičkovou úroveň výzkumných infrastruktur tak, aby zprostředkovávaly vysoce ambiciózní a společensky relevantní vědecký výzkum a technologický vývoj a zvyšovaly tím i atraktivitu Evropského výzkumného prostoru pro vědce, průmyslové podniky a mezinárodní partnery;
  • Inovace – urychlit nahlížení evropských výzkumných infrastruktur, jakožto znalostních a inovačních hubů, které jsou hybatelem ekonomického růstu, společenských změn a inovací;
  • Vzdělávání – propojit výzkumné infrastruktury s vysokoškolskými institucemi za účelem vzdělávání studentů, resp. školení mladých vědeckých pracovníků a průmyslníků, s využitím nejpokročilejších technologií, multidisciplinárního přístupu a znalostí nakládání s daty;
  • Politiky – posílit soudržnost regionálních, národních a evropských politik a sblížit jejich priority tak, aby byl nadále zabezpečen rozvoj a financování výzkumných infrastruktur a bylo dosaženo synergií s dalšími evropskými politikami a nástroji jejich provádění;
  • Data – využít vědecká data dosažená výzkumnými infrastrukturami a expertízu v podobě datového inženýrství za účelem naplnění konceptu European Open Science Cloud.

Více informací najdete na webových stránkách Bílé knihy ESFRI 2020.

O ESFRI:

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) sdružuje členské státy EU, asociované země a Evropskou komisi. Funguje již téměř dvě desetiletí a díky své Cestovní mapě ESFRI představuje vědcům a inovátorům ta nejpokročilejší zařízení pro realizaci základního a aplikovaného výzkumu. Toto úsilí vedlo k ustavení již více než 50 evropských výzkumných infrastruktur a mobilizaci investic dosahujících výše 20 miliard EUR.