Oficiální představení nové ESFRI Roadmap 2021

Šesté vydání Cestovní mapy ESFRI (2021) – Strategická zpráva o výzkumných infrastrukturách – byla veřejně představena dne 7. prosince 2021 v rámci akcí slovinského předsednictví v Radě EU při virtuálním slavnostním vysílání z Lublaně.

Tato virtuální akce zaznamenala vysokou účast a nabídla mnoho nových informací a postřehů v souvislosti s vývojem ekosystému výzkumných infrastruktur (VI) v Evropě. Byla to jedinečná příležitost jak oslavit aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2021. Mezi pozvanými účastníky byli představitelé EU, delegáti ESFRI, zástupci projektů VI a správních orgánů, národní a regionální stakeholdeři i média.

ESFRI Cestovní mapa 2021 je již šestým vydáním v řadě této serie. Od roku 2006, tak  Cestovní mapy ESFRI ovlivňují evropské a národní strategie, politiku a financování VI. ESFRI pravidelně aktualizuje tuto cestovní mapu, aby poskytovala koherentní a strategickou vizi zajišťující, že Evropa má vynikající VI ve všech oblastech vědy a inovací. Klíčová poselství vydaná pro rok 2021, připravené během pandemie COVID-19, jasně zdůrazňují význam světových VI umožňující špičkový výzkum na řešení naléhavých požadavků a výzev naší společnosti. Tato cestovní mapa, která ze všech vydání od roku 2006 obsahuje projekty s nejvyššími celkovými náklady na přislíbené investice, ukazuje přetrvávající ochotu národních vlád významně investovat do zlepšování kapacit VI v Evropě, což je důležitý prvek dlouhodobé vědecké suverenity a připravenosti na krize. „Cestovní mapa ESFRI 2021 připravuje cestu pro plně rozvinutý ekosystém evropských VI,“ řekla Anna Panagopoulou, ředitelka pro ERA a inovace, DG Research & Innovation, Evropská komise.

Cestovní mapa ESFRI 2021 zahrnuje 41 evropských výzkumných infrastruktur, které již byly implementovány, a 22 projektů, které jsou v přípravné fázi. Celkové investice do těchto, často celosvětově unikátních zařízení, přesáhne 25 miliard EUR. Jan Hrušák, předseda ESFRI, zdůraznil, že: „Cestovní mapa ESFRI představuje nový koncept zaměřující se na připravenost a implementaci na základě potřeby poskytovat vědu a služby společnosti. VI tak musí být provozuschopné. To se také promítlo do procesu hodnocení. Bylo zavedeno pravidlo 10 let, po jejichž uplynutí musí být VI implementovány, začít poskytovat služby.“ Potřeby strategického rozmístění VI v rámci ERA jsou nyní lépe chápány.

ESFRI výzkumné infrastruktury přispívají ke klíčovým politickým prioritám EU jako je Green New Deal, Twin Transitions a Health Union. Jsou klíčové pro řešení nejrůznějších společenských výzev, jak ukazuje platforma COVID-19. Služby zprostředkované VI by mohly hrát důležitou roli při implementaci Misí a dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Cestovní mapa ESFRI 2021 je příkladem dobré praxe v oblasti evropské spolupráce v implementaci vizí a implementace udržitelných perspektiv pro interoperabilní ekosystém VI jako klíčových aktivit Evropy.

VI tvoří základní pilíř výzkumu a inovací, jsou důležité nejen pro poskytování služeb pro excelentní vědu, ale také pro svůj přístup orientovaný právě na služby a zároveň také na socioekonomický dopad. Díky VI se udržuje věda na excelentní úrovni, což je esenciální pro inovace v Evropě, jak popisuje Strategická zpráva (Strategy Report), Landscape analýza a také politická vize ESFRI. Strategicky orientovaná Landscape analýza umožňuje porozumět vzájemné propojenosti VI, vzájemným vztahům celého výzkumného ekosystému, identifikovat výzvy, poskytovat strategické poradenství národním i evropským autoritám včetně otázky budoucích investic do VI.

Přestože je Cestovní mapa ESFRI 2021 již publikována, mise ESFRI nadále pokračuje a čelí dalším výzvám, jako je postavení VI v nové ERA, zapojení stakeholderů a komunikace navenek, monitorování implementovaných VI, rozšiřování inovačního ekosystému VI a zapojení VI do EOSCu. Je třeba zdůraznit, že Cestovní mapa ESFRI 2021 je více než jen seznam projektů. Strategická zpráva (Strategy Report) a Landscape analýza mají stejnou strategickou důležitost. „Jsem přesvědčen, že ESFRI, díky své téměř 20 leté zkušenosti, posílené kapacitě a zvýšené efektivitě, může utvářet budoucnost, kde výzkum propojený napříč vědeckými disciplínami napomáhá čelit výzvám nejen jako je současná pandemie COVID-19, ale i mnohým dalším, které jsou před námi“, konstatoval ve svém projevu Jan Hrušák. Představil tak rámec Cestovní mapy ESFRI, kterou následně oficiálně předal slovinské ministryni školství Simoně Kustecové, jako zástupci slovinského předsednictví v Radě EU.

Jana Kolar, zvolená předsedkyně ESFRI (2022-23) se ujala moderování panelu, na kterém vystoupil Jean-Eric Paquet (generální ředitel pro výzkum a inovace, EK), Pavel Doleček (náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ČR) a Marco Giungi (diplomatický poradce italského ministra školství, univerzit a výzkum). Diskuze se zaměřila na výzkumné infrastruktury a jejich roli, jak mohou dále přispět k rozvíjejícímu se prostředí výzkumu a inovací, k udržitelnému evropskému hospodářskému růstu a řešení klíčových globálních výzev. Všichni panelisté se shodli, že hlavním úkolem EK, členských států a vědecké komunity je implementace vizí Cestovní mapy ESFRI, a to prostřednictvím adekvátního financování, synergií, inkluzivity, větší vizibility a dopadu.

„Agenda VI má pro Českou republiku významný a zejména strategický potenciál“, poznamenal Pavel Doleček. VI se staly klíčovou prioritou českého předsednictví EU. V návaznosti na důležitost VI, ČR bude hostit konferenci ICRI, výzkumnou konferenci celosvětového významu se zaměřením na VI, a to v říjnu 2022. Pavel Doleček doufá, že debata na vysoké politické úrovni povede ke schválení Závěrů Rady k VI, a to  díky tomu, že  VI jsou vnímány jako součástí kritické infrastruktury ERA.

Apostolia Karamali (vedoucí oddělení pro výzkum a inovace, EK) zdůraznila prioritní oblasti Paktu pro výzkum a inovace (Doporučení Rady o paktu přijaté dne 26. listopadu 2021) stanovující ERA “Akce” na dobrovolné bázi. Tyto Akce jsou identifikovány, aby zajistily dopad, důvěryhodnost a efektivitu nové ERA. Pro VI je relevantní zejména Akce 8 – Posílení udržitelnosti, dostupnosti a odolnost VI v ERA.

Oficiální představení Cestovní mapy ESFRI také poskytlo jedinečnou příležitost představit nové projekty, které byly prezentovány svými koordinátory. Následná panelová diskuse byla mimo jiné věnována strategickým otázkám evropského ekosystému VI.

Během závěrečného vystoupení se Jan Hrušák, Jana Kolar a Apostolia Karamali shodli na tom,že Cestovní mapa ESFRI je názornou ukázkou vysokého potenciálu evropské spolupráce. Zároveň vyjádřili veliké uznání za úsilí a vynikající přínos více než 250 expertům z celé Evropy  (členům pracovních skupin, delegátům ESFRI a zástupcům EK). Znovu také zdůraznili obrovskou kapacitu VI rychle reagovat na současné výzvy i za extrémních podmínek, dále potřebu posouvat jejich příspěvky na další úroveň a ochotu spojit síly se všemi stakeholdery při realizaci nové ERA.

Záznam celé akce je dostupný na: https://www.youtube.com/c/ESFRI-EU

Cestovní mapa ESFRI 2021 je dostupná na: roadmap2021.esfri.eu

Tisková zpráva z celé akce i se seznamem nových projektů je k dispozici na adrese: https://www.esfri.eu/sites/default/files/Roadmap2021_launch_event_press-announcement_final_1.pdf