Mezinárodní konference o výzkumné infrastruktuře ICRI se uskutečnila v Brně

ICRI (International Conference on Research Infrastructures) je celosvětovou konferencí, na které se diskutuje o politice výzkumných infrastruktur a jejich přínosech a dopadech. Organizuje ji jednou za dva roky Evropská komise, střídavě v Evropě a mimoevropské hostitelské zemi.

ICRI2022, Photo courtesy of Masaryk University

Šestý ročník ICRI se konal v Brně ve dnech 19.-21. října 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU a sešli se na něm tvůrci politik a zástupci výzkumných infrastruktur (RI) z celého světa, aby diskutovali o nejnáročnějších tématech v oblasti RI. ICRI2022 se zaměřila na rozvíjející se témata v oblasti tvorby politik výzkumných infrastruktur. Konference se soustředila zejména na společenské a ekonomické přínosy a dopady a společenskou odpovědnost výzkumných infrastruktur od globálního po regionální rozměr; na mezinárodní spolupráci a roli RI; a na rozvoj integrovaného ekosystému RI jako konceptu politiky.

Konference se konala v hybridním formátu, bylo na ní přítomno přibližně 450 vědců, ale více než 600 dalších účastníků se připojilo online. Konference měla bohatý doprovodný program s více než 40 doprovodnými a satelitními akcemi, jejichž cílem bylo přiblížit vědu veřejnosti a populární formou zpřístupnit vědecká témata zájemcům. Jednou z akcí tohoto širšího programu bylo slavnostní otevření nové Biobanky CELSPAC na Masarykově univerzitě nebo prohlídka výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Předsedou programového výboru konference ICRI2022 byl Dr. Jan Hrušák, který se účastnil již předchozích konferencí ICRI a působil jako panelista na konferenci ICRI2021 v Kanadě, která se konala kvůli covidové pandemii online. Druhý den konference moderoval sekci věnující se sociálním a ekonomickým přínosům RI. Tohoto panelu se zúčastnili zástupci vlád a univerzit z Belgie, Itálie, Austrálie a Jihoafrické republiky a v následné debatě společně diskutovali o výzvě dlouhodobé udržitelnosti RI. Na tomto setkání se zkoumalo, jak se rozhodují tvůrci politik a další rozhodovací orgány, které se podílejí na investicích do výzkumných infrastruktur, jakými mechanismy se řídí při svých rozhodnutích a jak jsou do jejich procesu začleněny úvahy o veřejné politice a strategii, zajištění kvality a učení. Hlavním poselstvím panelu bylo zjištění, že RI jsou vysoce strategickými investicemi s širokým společenským a regionálním dopadem, u nichž je zapotřebí konsenzu mezi všemi hlavními aktéry, a že nezbytným předpokladem je též dlouhodobý závazek na financování a další způsoby podpory.

Konference byla zakončena představením Brněnské deklarace, která vyzývá tvůrce politik a financující agentury k podpoře vytváření globálního ekosystému výzkumných infrastruktur.