Address of Prof. Achim Mehlhorn at the occasion of Prof. Rudolf Zahradník's birthday celebration

 (October 26)

After the minsymposium in honor of Rudolf Zahradník, the J. Heyrovský institute organized for Prof. Rudolf Zahradník a  birthday celebration in the circle of close colleagues at Vila Lanna. At this occassion Prof. Achim Mehlhorn, the former rektor of the Technical University Dresden (1993-2004) gave an impressive short talk in honor of Prof. Zahradník. We beileve this talk describes Prof. Zahradnik's  personality and merits in a short, but impressive manner.


The address is available bellow in Czech and i German languague

 

Přípitek ze dne 26. 10. 2018 Rudolfu Zahradníkovi 

Velice vážený jubilante, milý příteli, milý Rudolfe,
vážená paní spolková kancléřko,
vážená, milá Mileno, milí přátelé a hosté!


Někdy může být utěšující a povznášející čtení v žalmech. 144. žalm zní:
„Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš? Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé."


To může být v dimenzích vesmíru poučné a správné. Ale pro nás, lidi na Zemi, platí jiný řád. Okolo nás jsou lidé, kteří nejsou jen pouhými Nic, ale mají svou tvář. Lidských tváří existuje mnoho. Ale jen zcela málo z nich má tajemnou, spirituální sílu, aby mohly vystoupit z davu. Mohou - bez poučování, jen svým příkladem -přetvářet další lidi k lepšímu a rozněcovat v nich tušení, jaké štěstí přináší hledání ideálů.

Takový člověk, milý Rudolfe, jsi Ty.

Tvá laskavost a tolerance, Tvá pozoruhodně vyvážená směsice skromnosti a povědomí o poslání, Tvá jistota v zásadách hluboce humanistického života, Tvá pevnost v nepříjemném duchu doby se všemi jejími pokušeními, jsou pro nás nejen vzorem. Ony nás ovlivnily a změnily. To platí zejména pro ty z nás, kteří podstatnou část svého života žili v zemi bez dveří, v politickém systému, který nás chtěl držet pomocí omezení práv a svobod neinformované a poddajné.

Bez Tebe, milý Rudolfe, by byl náš život jiným životem, méně naplněným, méně posíleným o určité sebepoznání a životní jistotu díky humanistickým ideálům.

Proto jsme dnes přijeli do Prahy, abychom Tě uctili a z celého srdce Ti poděkovali. A také proto, abychom Ti popřáli, přes každodenní tranmpoty stáří, ještě mnoho zlatých dnů společně s Tvou milou Milenou, která je důležitou součástí Tvé síly. Ano, zlatých, poněvadž jsou posíleny jistotou: Žili jsme správně!

 

Prof. Achim Mehlhorn

-------------------------------------------------------------------

Tischspruch am 26.10.2018 für Rudolf Zahradnik

Hochverehrter Jubilar, lieber Freund, lieber Rudolf,
verehrte Frau Bundeskanzlerin,
verehrte, liebe Milena, liebe Freunde und Gäste!
Manchmal kann es tröstend und auch erhebend sein, in den Psalmen zu lesen.

Im 144. Psalm heißt es: 
„Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin, wie ein Schatten."
Das mag in den Dimensionen des Universums weise und richtig sein. Aber für uns Menschen auf der Erde gilt eine andere Größenordnung. Wir haben Menschen um uns, die kein bloßes Nichts sind, sondern ein Gesicht haben. Menschengesichter gibt es viele. Aber nur ganz wenige von ihnen haben eine geheimnisvolle, spirituelle Kraft, aus der Menge herauszutreten. Sie können - ohne Belehrung, nur durch ihr Beispiel - andere Menschen zum Besseren formen und in ihnen eine Ahnung entfachen, welches Glück das Streben nach Idealen bereithält. 

Ein solcher Mensch, lieber Rudolf, bist Du.

Deine Güte, Deine Toleranz, Deine wunderbar abgewogene Mischung aus Bescheidenheit und Sendungsbewusstsein, Deine Sicherheit in den Normativen eines zutiefst humanistischen Lebens, Deine Standhaftigkeit gegenüber einem widerwärtigen Zeitgeist mit all seinen Versuchungen, sind uns allen nicht nur Vorbild. Sie haben uns geprägt und verändert. Das gilt besonders für Diejenigen unter uns, die einen beträchtlichen Teil ihres Lebens in einem Land ohne Türen gelebt haben, in einem politischen System, das uns durch Beschränkungen und Ausgrenzungen unwissend und gefügig halten wollte.

Ohne Dich, lieber Rudolf, wäre unser aller Leben ein anderes Leben geworden, weniger erfüllt, weniger gestärkt durch eine von humanistischen Idealen bestimmte Selbstgewissheit und Lebenssicherheit.

Daher sind wir heute nach Prag gekommen, Dich zu ehren und Dir aus tiefstem Herzen zu danken. Und auch, um Dir, trotz der täglichen Mühseligkeiten des Alters, gemeinsam mit Deiner lieben Milena als einem wichtigen Teil Deiner Kraft, noch viele goldene Tage zu wünschen. Golden, weil sie durch die Gewissheit erhöht sind: Wir haben richtig gelebt!


Prof. Achim Mehlhorn