Vědecké zaměření Oddělení struktury a dynamiky v katalýze

Syntéza, struktura a reaktivita heterogenních katalyzátorů na bázi 3D alumosilikátových a uhlíkových matricí:

● Analýza a řízení organizace Al v mřížce zeolitických matricí

● Syntéza a aplikace zeolitů s jedinečnými vlastnostmi (hliníkem bohatý beta zeolit)

● Návrh a strukturní analýza katalytických center na atomové úrovni stabilizovaných ve 3D matricích

● Vliv organizace Al v zeolitické matrici na reaktivitu zeolitickéhoo katalyzátoru při reakcích redoxně a kysele katalyzovaných reakcích

● Vysoce efektivní transformace uhlovodíků

● Likvidace emisí N2O a NO/NO2

● Konverze metanu na kapalné produkty pomocí molekulárního kyslíku a N2O

● Selektivní oxidace uhlovodíků molekulárním kyslíkem a N2O

● Aktivace CO2

● Syntéza 3D grafenu a jeho aplikace při katalýze a sorpci

● Vývoj technik pro analýzu struktury heterogenních pevných látek na atomové úrovni (ss-NMR, FTIR, Mӧssbauerova, UV-Vis-NIR absorpční a emisní spektroskopie)

● Analýza povrchově vázaných reaktivních meziproduktů za reakčních podmínek ex-situ a in-situ s využitím přechodných režimů katalytického procesu

● Teoretické přístupy k modelování systémů katalyzátor-struktura-reaktant

 

 Department of Structure and Dynamics in Catalysis

 

Department of Structure-and-Dynamics-in-Catalysis
Fotografie oddělení (XI/2015)


Department of Structure-and-Dynamics-in-Catalysis
Z archivu - někteří vědci z oddělení, září 2012
Zdroj: K. Stejskalová, archiv UFCH JH

 

Oddělení struktury a dynamiky v katalýze

Zástupce vedoucího