Vědecké zaměření Oddělení elektrochemických materiálů

Příprava a charakterizace elektrochemicky aktivních materiálů se zvláštním zřetelem na nanomateriály založené na elementárním uhlíku, polovodivých oxidech a anorganických 2-D krystalech. Výzkum se soustřeďuje na funkční materiály, které jsou vhodné pro elektrochemii, fotokatalýzu, spektro- a fotoelektrochemii. Vědecké aktivity jsou zaměřené jak na základní výzkum, tak i na praktické aplikace v oblasti přeměny a ukládání energie a pro odstraňování škodlivin z životního prostřední. Základní studie se zabývají zejména identifikací a vysvětlením specifických vlastností materiálů, které jsou charakteristické pro mesoskopické a sub-nanometrové rozměry.

Vybrané elektrochemické materiály

Směry výzkumu:

 • Uhlíkaté materiály: grafen a nanodiamant
 • Oxidické polovodiče, např. oxidy titaničité, cíničité a železité
 • 2-D materiály na bázi dichalkogenidů přechodných kovů

Elektrochemická přeměna a ukládání energie

Směry výzkumu:

 • Přeměna solární energie na elektrickou energii v barvivem sensibilizovaných a perovskitových solárních článcích
 • Ukládání elektrické energie v bateriích Li-ion a Na-ion
 • Světlem asistovaná elektrolýza vody 

Fotokatalýza pro ochranu životního prostředí

Směry výzkumu:

 • Studie mechanismu fotokatalytické mineralizace modelových molekul a environmentálních nečistot
 • Vývoj fotokatalyzátorů a fotokatalytických zařízení pro čištění vody a vzduchu
 • Pokročilé oxidativní procesy pro fotoindukovaný rozklad nečistot vživotním prostředí

Nanostrukturování povrchu s využitím elektrochemie a plynových nanobublin; plynové nanodomény na rozhraní pevná látka/kapalina

Směry výzkumu:

 • Nanostrukturování a templátování svyužitím nanobublin
 • Povrchové plynové nanodomény a ponořené kvazi-2D nanopěny; jejich role v procesech na mezifází pevná látka/kapalina

Oddělení elektrochemických materiálů

Zástupce vedoucího