Přístrojové vybavení Oddělení struktury a dynamiky v katalýze

A: Hlavní přístroje

1) 500 MHz MAS NMR spektrometr Bruker Avance III HD 500 WB / US NMR (upgrade 2013, ve Společné laboratoři ss-NMR spektroskopie Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a JHIPC)

 • 7 mm sonda N-P / H
 • 4 mm sonda N-P / H-F
 • 4 mm sonda X / Y / H
 • 3,2 mm sonda N-P / H-F
 • 2,5 mm sonda N-P / F-H

2) UV-Vis-NIR spektrometr Perkin-Elmer Lambda 950

 • Dva nástavce s integrační koulí pro měření difúzní odrazivosti v UV-Vis-NIR se spektralonovým povlakem
 • Nástavec s integrační koulí pro měření difúzní odrazivosti v NIR se zlatým povlakem
 • Průtočná cela Harrick pro zvýšené teploty pro měření spomocí integračních zrcadel (praying Mantisse)

4) Čtyři FTIR spektrometry Nexus 670 e.s.p. (Thermo Nicolet Co.)

 • Detektory MKS
 • DTGS KBr
 • ATR a příslušenství pro reflektanci
 • Dva vysoko-nízkotlaké infračervené reaktory In-Situ Research - Instruments, USA, jeden vybavený vláknovým AvaSpec-2048FT Fast Trigger Fibre Optic UV-Vis spektrometrem Avantes a jeden vybavená GC analýzou plynů

5) Katalytická zařízení

 • Počítačové katalytické reaktory pro transformaci uhlovodíků vybavené plynovým chromatografem s GC (HP 5890, HP 6890, HP 5971A, HP 6850, Finnigan 9001 s GC-FID, TCD, MSD) a detekcí MS (spektrometr GC-MS Agilent, hmotnostní spektrometry Quadrupole QMA 125, QMG 421C, QMG 420)
 • Počítačově řízený referenční referenční katalytické reaktory PIDENG & TECH s detekcí GC
 • Počítačově řízené katalytické reaktory pro reakce likvidace emisí N2O / NO / NO2 s chemoluminiscenčními analyzátory NO / NOx VAMET, Analyzer Advanced Optima 200 / Limas 11HW ABB, analytickým systémem N2O Advance Optima Hartmann & Brown a detekcí GC

B: Dostupné metody

1) Příprava heterogenních katalyzátorů a sorbentů

 • Hydrotermální syntéza a příprava anorganických materiálů včetně zeolitů v 50 ml - 2,2 l autoklávu
 • Modifikace forem katalyzátorů (kyselé, bazické, redoxní) výměnou iontů a impregnací
 • Základní charakteristika produktů (XRD, SEM)

2) Charakterizace katalytické aktivity kyselých a bazických heterogenních katalyzátorů

 • Průtokové katalytické experimenty, včetně zvýšeného tlaku
 • Vsádkové a kinetické testování (100 ml - 2,2 l autoklávy)
 • GC a MAS spektroskopická analýza produktů

3) Charakterizace kyselých a bazických heterogenních anorganických katalyzátorů

 • Charakterizace kyselých vlastností pomocí TPD a FTIR spektroskopie adsorbovaných testovacích molekul
 • Charakterizace redoxních vlastností pomocí TPR, FTIR, Mössbauerovy spektroskopie a UV-Vis spektroskopie
 • Charakterizace katalyzátorů pomocí XRD, SEM, TEM

4) NMR spektroskopie anorganických pevných látek

 • Aparatura pro opracování / evakuaci vzorků a uzavření rotorků před měřením spekter

5) UV-Vis-NIR spektroskopie v režimu na průchod a v difúzní reflexi

 • Měření kapalin, prášků, zakalených médií
 • Měření v režimu na průchod, odrazu a rozptýleného odrazu
 • Měření při zvýšených teplotách a vatmosféře různých plynů

6) FTIR spektroskopie v režimu na průchod a difúzní odrazivosti

 • Home-made kyvety pro měření v různých atmosférách a opracování vzorků při zvýšených teplotách
 • Průtočná cela pro měření in situ při zvýšených teplotách

C: Pomocné zařízení

1) Systém charakterizace katalyzátoru TPD / TPR AutoChemHP Micrometrics

 

Oddělení struktury a dynamiky v katalýze

Zástupce vedoucího