Přístrojové vybavení Oddělení spektroskopie

A: Hlavní přístrojové vybavení

Laserový kinetický spektrometr LKS 20 (Applied Photophysics) s excitačními vlnovými délkami 308, 360-790, 1064 nm poskytuje časově rozlišenou luminiscenci/tranzientní absorpční měření pro UV-ViS-blízké IČ (280 - 900 nm, 1270 nm)

Optická emisní spektroskopie (OES) laserem indukovaného rozkladného plazmatu pomocí ešeletového spektrometru s vysokým rozlišením ESA 4000 (200 - 780 nm s rozlišením 0,005 nm (200 nm) až 0,019 nm (780 nm) a ešeletového spektrometru Butterfly vybaveného ICCD kamerou Andor pro měření v oblasti ViS 410 - 760 nm (Rozlišovací schopnost R=20 000) a UV 430 - 190 nm (Rozlišovací schopnost R=14 000).

FTIR spektroskopie s vysokým rozlišením je zajištěna plně evakuovanými interferometrickými Fourierovými spektrometry Bruker IFS 125 a IFS 120 HR (Bruker Optics, Německo) vybavenými děliči svazku z KBr, CaF2 a SiO2 a sadou polovodičových detekroů MCT, InSb (oba chlazeny tekutým dusíkem), Si a fotonásobiči ve spektrálním rozsahu 650 až 35 000 cm-1 s rozlišením 10-3 cm-1 Spektrometry pracují jak v emisním, tak absorpčním i v časově rozlišeném režimu (Bruker IFS 120, kontinuální skenovací metoda) a také přístrojem Vertex 80 (Bruker Optics, Německo) vybaveným detektorem MCT s rozlišením 0,07 cm-1.

Infračervený laser-diodový spektrometr pracující v teplotním rozmezí 12 - 80 K a pokrývající oblast od 600 - 2500 cm-1 (Laser Analytics, Inc., Laser Source Spectrometer LS-3)

Laditelná laserová souprava Thorlabs, L1550R-PM, 1550 nm, Littrow Configuration, FC/APC (NIR laditelný diodový laser, 1530-1570 nm), Thorlabs, L1950R-PM, 1950 nm, Littrow Configuration, FC/APC (NIR laditelný diodový laser, 1887-2006 nm) infračervený laser-diodový spektrometr (pracující za pokojové teploty a založený na Thorlabs, Quantum kaskádových laserech: 4,55 - 4,61 μm; 5,20-5,30 μm, 8,60 - 8,70 μm a 9,50-9,60 μm).

Fotoakustický detektor Gasera, Ltd., PA201 (fotoakustický detektor s křemíkovým konzolovým a interferometrickým systémem).

Hmotnostní spektrometr Trace 1310, Thermo Scientific Corp.) s implementovanou MS-MS detekcí a iontovou pastí (ITQ 1100, Thermo Scientific). Pro separaci je přístroj vybaven kapilární chromatografickou kolonou TR-1 (100 % dimethylpolysiloxanu) pro rutinní analýzu a SPB-20 (20 % difenylu/80 % dimethylsiloxanu) pro analýzu organických polárních molekul jako nukleových bází, aminokyselin a cukrů za použití derivatizačního činidla.

Lasery

 • Lambda Physik COMPEX 102 XeCl excimerový laser (308 nm)
 • Lambda Physik FL 3002 barvivový laser (360 - 790 nm)
 • Quantel Qsmart 450 Nd:YAG (neodymem dopovaný granát) pevnolátkový laser (1064, 532, 366 nm)
 • Lambda Physik ArF excimerový (193 nm)
 • ExciStar S Industrial ArF excimerový (1 kHz, 193 nm)
 • Diskrétně laditelný CO2 laser (Edinburgh Instruments WL-8-GT) emitující na rotačně-vibračních přechodech CO2 voblastech spektrálních přechodů Σu+(0001) - Σg+(1000) a Σu+(0001) - Σg+(0200) ve spektrálním rozsahu 9-11 µm.
 • Colorado State University, XUV kapilární výbojový laser s vlnovou délkou 46,9 nm (pulzní energie 2 μJ, doba trvání pulsu 1,5 ns, maximální opakovací frekvence 12 Hz) a víceúčelovou vakuovou interakční komorou umožňující realizaci různých experimentálních podmínek.

B: Dostupné metody

 • Laserová fotolýza
 • Tranzitní absorpční spektroskopie (v časovém okně ns-ms)
 • Časově rozlišená fluorescence/fosforescence
 • Časově rozlišená spektrometrie (µs) s Fourierovou transformací svysokým spektrálním rozlišením vIČ oblasti
 • Detekce singletového kyslíku
 • LIBS analýza a optická emisní spektroskopie (OES)
 • FT spektroskopie s vysokým rozlišením - plyny a tranzitní specie
 • FT absorpční spektroskopie kapalin a pevných látek
 • Spektroskopie a diagnostika plazmatu
 • Fotoakustická spektroskopie
 • Absorpční spektrometrie v kavitě
 • Laserová ablace pomocí pulzních laserů v extrémní vakuové UV oblasti

C: Doplňková zařízení

 • Ocean Optics UV-VIS-NIR spektrometr
 • Spektroskopické buňky pro výboj vpozitivním a negativním sloupci, duté katodě s multireflexními zrcadly (prodloužení optické dráhy až na 100 m);
 • Speciální rychlý vysokonapěťový modulátor na principu rychlého přepínání elektrického pole (2 kV, 0,5 A);
 • Brüel a Kjaer mikrofon, typ 4144
 • Optický mikrofon na bázi He-Ne lasere: 25-LHR-121-230, Melles Griot, optika a kvadrantový detektor: křemíková fotodioda, SD 085-23-21-021, laserové komponenty.

Oddělení spektroskopie