Přístrojové vybavení Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy

A: Hlavní experimentální vybavení

Vybavení pro standardní i pokročilé elektrochemické experimenty a měření

Potenciostaty / galvanostaty

 • 2x PGSTAT101, PGSTAT204, PGSTAT30 s FRA modulem pro EIS měření (Metrohm AUTOLAB, Switzerland),

 • Proudový zesilovač BSTR10A (Metrohm AUTOLAB, Switzerland)

 • HEKA PG 690 USB s PotMaster 2x90.5 softwarovým balíčkem (HEKA Elektronik, Lambrecht, Germany)

 • PAR 263A (Princeton Applied Research, USA)

 • AFP2 (Pine Research Instrumentation, USA)

 • Několik polarografických analyzátorů PA3 a PA4 (Laboratorní přístroje Praha, Czech Republic) s xy zapisovačem (Laboratorní přístroje Praha, Czech Republic)

Elektrodové jednotky

 • 663VA stojan (AUTOLAB Metrohm, Switzerland)

 • jedna rotační disková elektroda (Pt, GC) s řídící jednotkou (Pine Research Instrumentation, USA)

 • dvě rotační diskové elektrody (Pt, GC) s řídící jednotkou (Metrohm AUTOLAB, Switzerland)

 • několik statických rtuťových kapkových systémů (SMDE, Laboratorní přístroje, Czech Republic)

 • několik vlastních rtuťových elektrodových systémů (DME) s odtrhávačem kapek pro polarografii

 • několik stacionárních (diskových) elektrod (Pt, Au, GC, BDDE) pro analytické účely

 • několik platinových, uhlíkových a zlatých elektrod pro preparativní elektrolýzy a pro UV-vis / EPR spektroelektrochemii (velkoploché, síťkové, textilní)

Sonikátor

 • Sonoplus UW 2070 (BANDELIN, Germany)

 

Vybavení pro spektroskopickou charakterizaci a analýzu

EPR spektroskopie

 • CW X-band EPR spektrometr Bruker EMX micro vybavený X-band můstkem, software Bruker Xenon, resonanční dutina ER 4119HS (s vysokou citlivostí, s ozařovacím okénkem) a ER 4104OR-C (průhledná dutina pro optická měření) (Bruker, Germany)

 • CW X-band EPR spektrometr Varian E4

 • CW X-band EPR spektrometr MiniScope MS400(Magnettech)
  Spektrometr s vysokou měřící citlivostí 8*109 Spins/0,1mT a stabilitou magnetického pole 1,5μT/min. Automatická kontrola frekvence (AFC). Konfigurace zařízení umožňuje ozařování vzorku v rezonátoru během měření.

NMR spektroskopie

 • NMR spektrometr Varian Mercury 300. Sondy pro NMR kapalných vzorků: ASW PFG 4 (1H, 19F, 15N-31P), ID PFG (1H, 15N-31P).

Infračervená spektroskopie (FTIR)

 • Nicolet iS10 FTIR spektrometr
  Spektrometr vybavený DTGS detektorem se spektrálním rozlišením 4 cm-1. Příslušenství pro měření ATR pomocí krystalů Si a ZnSe. Kyveta umožňující měření bez přístupu vzduchu v rozsahu 400-4000 cm-1, KBr optika.

UV-near IR spektroskopie - Molekulární spektroskopie

 • UV-vis spektrometr UV-1800 (Shimadzu) se speciální spektroelektrochemickou kyvetou

 • UV-vis diode-array spektrometr Ocean Optics STS-UV s deuterium-halogenovým světelným zdrojem DH-2000, vybavený optickými vlákny a řízenou uzávěrkou

 • UV-near IR spektrometr Varian Cary 17D
  Měřící v rozsahu 300-2000 nm v uzavřených křemenných kyvetách (Hellma).

Analýza kapalných vzorků

 • Thermo Focus DSQ GC-MS analyzátor
  Analyzátor je vybaven kapilární kolonou Thermo TR-5MS (15 m x 0.25 mm x ID 0.25 μm).

 • Plynový chromatograf - Agilent 7820A 
  Chromatograf je vybaven automatickým podavačem na 50 vzorků

 

Vybavení pro katalytické experimenty

 • Polymerizační autokláv
  250 mL skleněný polymerizační autokláv firmy Büchi ve dvouplášťovém provedení s magnetickým mícháním. Spotřeba etylénu je během polymerizace zaznamenávána pomocí kalibrovaných průtokoměry (Bronkhorst, EL-FLOW), které jsou napojeny na kontrolní systém Bronkhorst High-Tech modular digital readout.

 • Vysokotlaký reaktor
  100 mL vysokotlaký reaktor picoclave od firmy Büchi vybavený míchadlem cyclone 075 s magnetickou spojkou. Kovová tlaková dvouplášťová nádoba je vybavená spodním ventilem pro odběr obsahu. Maximální tlak 60 bar a teplota 250 °C.

 • Systém Heidolph Synthesis 1 pro paralelní reakce
  Katalytické experimenty v kapalné fázi. 16 paralelních skleněných reakčních nádob o objemu 25 ml opatřených uzávěry z PTFE, 4 zahřívací zóny s individuální kontrolou, napojené kondenzační zóny umožňují reflux rozpouštědel pod zpětnými chladiči.

 • Katalytická průtoková aparatura HF X-Cube
  Vysokotlaký průtočný reaktor umožňující řídit reakční teplotu a tlak až do 200 °C a 150 barů. Reaktanty do ocelového reaktoru přivádějí zabudované vysokotlaké HPLC pumpy, po skončení reakce jsou produkty shromažďovány ve vialkách.

 • Fotoreaktor M2 (Penn PhD)
  Stolní přístroj umožňující zrychlení foto-redoxních katalytických reakcí ozařováním reakční nádoby světlem o vlnové délce 365, 420 nebo 450 nm.

 

Vybavení pro syntézu sloučenin citlivých na vzdušnou vlhkost a kyslík

 • Argon-vakuové linky a vysoko-vakuové linky vybavené pro manipulaci se sloučeninami citlivými na vzdušnou vlhkost a kyslík, využitím standardní techniky práce v inertní atmosféře argonu či dusíku (Schlenkova technika).

 • Rukavicový box - Labmaster 130 mBraun (koncentrace kyslíku a vody pod 2.0 ppm).

 • Systém na čištění a sušení rozpouštědel (PureSolv MD 7; Innovative Technology, Inc.)

 

B: Využitelné metody a procesy

 • Elektrochemické metody

  Využíváme standardní elektrochemické metody základního výzkumu ve vodných i organických médiích (rozpouštědlech). Příkladem jsou: dc-polarografie, cyklická voltametrie, lineární (linear sweep) voltametrie, diferenční pulzní a "square-wave" polarografie a voltametrie, preparativní elektrolýza, coulometrie, elektrochemická impedanční spektroskopie. Pro všechna měření máme příslušné elektrody různého tvaru a z různých materiálů.

 • Spektroskopické metody

  • NMR spektroskopie

  • EPR spektroskopie

  • Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)

  • UV-vis spektroskopie

  • Plynová chromatografie (GC)

  • Hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

 • Kombinace elektrochemických metod s jinými metodami

  • In-situ kombinace elektrochemie s UV-vis (speciální spektroelektrochemická cela v UV-vis spektrometru UV-1800).

  • In-situ kombinace elektrochemie s EPR.

  • In-situ kombinace elektrochemie s UV-vis/EPR.

 • Sonoelektrochemie

 • Katalytické experimenty

 • Výzkum a vývoj nových (vícesložkových) katalytických systémů založených na komplexech přechodných kovů, polymerizace, oligomerizace nenasycených uhlovodíků.

 • Příprava komplexních sloučeni přechodných kovů

 • Návrh, příprava a charakterizace nových sloučenin přechodných kovů.

 

C: Podpůrné vybavení

 • pH meter HI3220 (Hanna Instruments), Jenway 3540 pH & conductivity meter

 • 3D-tiskárny pro navržení a výrobu speciálních elektrochemických cel a adaptérů.

  • FDM (Prusa i3 MK3S+ printer), rozlišení až do 0.05 mm (Z-osa, výška vrstvy) / 0.01 mm (X- a Y-osy); tisk základního plastového vybavení elektrochemické laboratoře (elektrochemické cely na míru, držáky) výběr různých materiálů (1.75 mm vlákna - PLA, PP, Nylon-PA, CPE, PVC, PVDF, ABS, ASA, POM, PC, XT, HIPS, PMMA, TPU, PETG, a další)

  • SLA (tiskárna Anycubic Photon), rozlišení až do 0.01 mm (Z-osa, výška vrstvy) / 0.047 mm (X- and Y-osy); speciální voděodolný a přesný tisk z transparentní i neprůhledné hmoty na bázi polyuretanového akrylátu.

Oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy

Zástupce vedoucího