Přístrojové vybavení Oddělení elektrochemických materiálů

A: Základní přístroje

Přístroje pro elektrochemii

 • Potenciostaty Autolab Metrohm: PGSTAT30, PGSTAT101, PGSTAT302N vvbavený frekvenčním analyzátorem FRA32 pro EIS, 2 x μAutolab typ III)
   
 • Potenciostaty/galvanostaty: POS 2 Bank Elektronik, HEKA PG590, Bipotenciostat DM1000 TopoMetrix, Ivium CompactStat
   
 • Vícekanálové automatické testovací systémy pro baterie (Maccor a Neware Battery Tester)

Integrovaný Ramanský spektrometr s mikroskopií rastrovací sondou

 • LabRAM HR Evolution (Horiba) Ramanův spektrometr
   
 • Excitační vlnové délky: 532 a 633 nm
   
 • Propojení se Smart SPM (AIST-NT) pro horní a boční osvit
   
 • Piezoelektrický skener vzorku svysokou frekvencí pro zvýšenou stabilitu
   
 • Propojení smodulární platformou TRIOS/Combiscope SPM pro horní, dolní i boční osvit
   
 • XYZ piezoelektrický skener objektivu pro nezávislý pohyb laserové excitace a sběru signálu
   
 • Plně integrovaný software pro kontrolu celého AFM-Raman systému

Pokročilá mikroskopie atomárních sil s analýzou nanomechanických vlastností (QNM)

 • AFM Dimension Icon (Bruker)
   
 • Skenování velkoplošných vzorků (8")
   
 • Online vyhodnocení silových křivek získaných v režimu Peak Force (PF) pro automatické nastavení parametrů skenování

Mikroskopie rastrovací sondou (AFM/STM) pro skenování v laboratorní atmosféře, kapalinách a v elektrochemickém uspořádání

 • Topometrix TMX 2010
   
 • NanoScope IIIa Multimode (Bruker) vybavený uzavřenou nádobkou pro SPM vkapalinách

Optické a fotoelektrochemické vybavení

 • UV-VIS-NIR spektrofotometr Lambda 19 a Lambda 1050 (Perkin-Elmer)
   
 • Spektroskopický zobrazovací elipsometr EP4 (Accurion)
   
 • Systém pro měření spektrální odezvy / IPCE / QE solárních článků, model IPX8, PV Measurements
   
 • Systém pro měření voltampérové charakteristiky solárních článků, IV5, PV Measurements
   
 • Elektrochemická pracovní stanice Zahner Zennium X, vybavená FRA, solárním simulátorem a modulem pro IPCE měření
   
 • UV zdroj Hönle Bluepoint LED se světlovody (2x) a UV fotometery (International Light a Hönle)

Vybavení pro fotokatalýzu

 • Monochromátor se rtuťovou výbojkou (Oriel)
   
 • Monochromátor s xenonovou výbojkou (Oriel)
   
 • Několik fotoreaktorů vlastní výroby
   
 • Analyzátor celkového organického uhlíku TOC-V WS (Shimadzu)
   
 • Kapalinový chromatograf HPLC systém 1200 Series (Agilent) s fluorescenčním detektorem HP-1100

Přístroje pro adsorpční studie, měření měrného povrchu a porozity

 • Micromeritics ASAP 2020 (2x)
   
 • Statická objemová aparatura s nezávislou přípravou a analýzou vzorku
   
 • Izotermální plášť pro meřící trubici zajišťující stabilní teplotní profil
   
 • Tři tlakové převodníky: 133 Pa, 1.33 kPa, 133 kPa
   
 • Systém pro odplynění při teplotách až 450 oC

Další vybavení

 • Profilometr VEECO Dektak150 (Bruker)
   
 • Rukavicový box Jacomex
   
 • Rukavicový box Jacomex smanipulačním systémem pro 2-D krystaly
   
 • Zařízení pro depozici atomárních vrstev (ALD) PICOSUN R-200 Standard s integrovaným ozonovým generátorem PICOZONE PZ-100
   
 • Dvouterčíkový magnetronový naprašovací systém Quorum Q300TD
   
 • Systém pro optickou litografii přímým zápisem MicroWriter ML3 (Durham Magnetooptics)

B: Dostupné metody

Elektrochemie

 • Všechna standardní potenciostatická a galvanostatická měření (cyklická voltametrie, chronoamperometrie, chronopotenciometrie, diferenční pulsní voltametrie apod.)
   
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie
   
 • Nabíjecí/vybíjecí cyklování baterií

In-situ a elektrochemické SPM metody

 • Rastrovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (STM, AFM) in‑situ/ex‑situ, v průtokové nádobce a v řízené atmosféře při zvýšeném/sníženém tlaku
   
 • Elektrochemická AFM/STM
   
 • Rastrovací elektrochemická mikroskopie (SECM)

Ramanova spektroskopie a propojení AFM - Raman

 • Ramanova spektroskopie a in-situ Ramanova spektroelektrochemie
   
 • Hrotem zesílená Ramanova spektroskopie (TERS)
   
 • Korelovaná AFM-Ramanova spektroskopie
   
 • Mapování fotoproudů slaterálním rozlišením vřádu nm
   
 • Všechny standardní SPM metody včetně vodivostních

Pokročilé techniky AFM

 • Peak Force QNM (PF QNM) - simultánní měření topografie a nanomechanických vlastností povrchu
   
 • Peak Force tunelovací AFM (PF TUNA) - simultánní PF QNM a elektrická charakterizace

Fotoelektrochemie a optické metody

 • Měření fotoproudů a IPCE
   
 • Měření účinnosti a voltampérové charakteristiky solárních článků
   
 • UV-VIS spektroskopie včetně difúzního odrazu a transmitance
   
 • Spektroskopická zobrazovací elipsometrie

Pokročilé syntézy nanomateriálů, tenkých filmů a elektrod

Adsopční izotermy N2, CO2 a dalších plynů na površích pevných látek

C: Doplňkové vybavení

Vysokovakuové linky

 • Turbomolekulární vývěvy (Balzers a Pfeiffer Vacuum)
   
 • Propojené pícky
   
 • Kontrolované připouštění pracovních plynů

Dip coater

 • idLAB

Spin coater

 • Laurell Technologies Corporation

Přesný voltmetr

 • Wenking PPM 98, Bank Elektronik

Ultrazvukové generátory

 • Bandelin Sonopuls 20 kHz/100W
   
 • BTL4000 1MHz/3MHz
   
 • Woodpecker UDS-L 20 kHz/3-20W 

Oddělení elektrochemických materiálů

Zástupce vedoucího