Jak probíhá výběrové řízení?

Inzerce a zasílání přihlášek k výběrovému řízení

Jak probíhá inzerce?

Vědecké pozice jsou vždy inzerovány na portálu Euraxess a našich webových stránkách. Inzeráty mohou být zveřejněny na dalších portálech jako je web Akademie Věd, Vesmír, Jobs, a dalších portálech.

Jaké informace najdete v inzerátu?

V inzerátu najdete základní informace (název ústavu, kontakt, název pracovní pozici, pracovní úvazek, den nástupu, termín pro podání přihlášky, typ smlouvy), požadavky na uchazečku/uchazeče (profil výzkumníka R1-R4, vzdělání, profesní a jazykové znalosti atd.) a doplňující informace (benefity, odkazy na oficiální dokumenty spojené s náborem zaměstnanců a další).

Abychom zjednodušili práci našim vědcům a sjednotili vzhled inzerátů, připravili jsme unifikovaný formulář pro zadání vědecké pozice.

Jak dlouho jsou inzeráty aktivní?

Výběrové řízení je veřejně vyhlášeno po dobu nejméně tří týdnů dle Stanov AV ČR.

Kam můžete poslat životopis a motivační dopis?

Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zašlete na recruitmentatjh-inst.cas.cz a uveďte číslo inzerátu, abychom mohli identifikovat pozici, o kterou máte zájem.

Životopis a motivační dopis jsou dokumenty, kterými chcete na první pohled zaujmout. Životopis by měl být stručný a výstižný. Dejte si tedy záležet na formě, celkovém vzhledu a vyvarujte se pravopisných chyb. Uvádějte vždy pouze pravdivé informace. V motivačním dopise zdůvodněte, proč se zajímáte o nabízenou pracovní pozici a vyzdvihněte profesní a osobnostní předpoklady k této pozici.

Výběrové řízení

Jak se dozvíte o dalším postupu výběrového řízení?

O zařazení do výběrového řízení budete informováni bez zbytečného odkladu. O postupu do dalšího kola se snažíme všechny uchazečky/uchazeče informovat do 30 dnů.

Jak probíhá výběrové řízení?

Za průběh řízení je zodpovědná konkurzní komise jmenovaná ředitelem ústavu, která se skládá nejméně ze tří členů a zahrnuje vědce, v jehož týmu se ucházíte o pracovní pozici. Tento vědec je vždy jmenován ředitelem jako plnoprávný člen této komise. Komise je genderově vyvážená a zpravidla zahrnuje personalistu/ku.

Každý životopis spolu s motivačním dopisem, referencemi a dalšími zaslanými dokumenty je porovnán s inzerátem, ve kterém jsou uvedeny všechny požadavky na inzerovanou pozici.

Výběrové řízení se skládá z více kroků a probíhá jedno – nebo vícekolově.

Pre-screening: Tajemnice pro vědu zkontroluje věcný obsah zaslaných dokumentů a vyřadí přihlášky uchazeček/uchazečů, které nesplňují požadovaná kritéria pro nabízenou pozici. Vhodné uchazečky/uchazeče zapíše do formuláře Konkurzní protokol, který je předán členům konkurzní komise při Shortlistingu, viz další krok.

Shortlisting: Vědec, do jehož týmu se hlásí uchazeč/ka, navrhne seznam uchazeček/uchazečů vhodných pro postup do dalšího kola. Členové konkurzní komise obdrží tento seznam na Konkurzním protokolu spolu s dokumenty všech ostatních uchazeček/uchazečů, kteří prošli pre-screeningem. Svým souhlasem per rollam pak stvrzují tento seznam postupujících do druhého kola k pohovoru nebo rovnou ke konečnému výběru (po přijímacím pohovoru v případě jednokolových náborů). Uchazečky/uchazeči, kteří nepostoupili do dalšího kola, jsou informováni emailem bez zbytečného odkladu.

Přijímací pohovor: Konkurzní komise vybere z užšího seznamu uchazečky a uchazeče, které může pozvat k pohovoru. Vždy dáváme přednost osobnímu pohovoru, avšak je možné využít i video hovor (Skype, Zoom nebo jiné aplikace) nebo telefonický rozhovor. Během pohovoru je detailně prodiskutována nabízená pracovní pozice, pracovní podmínky a benefity. Následuje představení uchazečky/uchazeče, který stručně shrne své dosavadní zkušenosti. Na závěr je ponechán prostor pro další otázky, jejichž množství a povaha závisí na průběhu pohovoru. Uchazečka/uchazeč je informován/a o termínu výsledku výběrového řízení.

V případě náboru a výběru výzkumného pracovníka na pozici R4 je vždy vyžadováno dodání reference od nezávislého uznávaného zahraničního odborníka. Pokud tento /tato uchazeč/ka postoupí do užšího výběru, je pozván/a na náklady naší instituce k osobnímu pohovoru, a navíc je zorganizována veřejná přednáška o jeho/její vědecké práci.

Konkurzní komise vyhotoví z každého výběrového řízení zápis neboli Konkurzní protokol, který schvaluje per rollam. V tomto zápise je předsedou komise zdůvodněn výběr nejvhodnějšího kandidáta/ky. Zápis je podepsán ředitelem ústavu.

Uchazečky / uchazeči, budou informováni o výsledcích výběrového řízení bez zbytečného odkladu.

Výsledky výběrového řízení jsou vždy na konci výběrového procesu uloženy v kanceláři tajemnice pro vědu a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Byl/a jste vybrán/a jako nejvhodnější uchazeč/ka. Co bude dál?

Pokud jste byl/a vybrán jako nejvhodnější uchazeč/ka, zašleme vám email spolu s informacemi o hrubé mzdě, zařazením do kvalifikačního stupně, datu nástupu, pracovních podmínkách a trvání pracovního vztahu. Dostanete přiměřený čas na zvážení nabídky. Potvrdíte-li svůj zájem o nabízenou pozici, budou vám personálním oddělením zaslány dokumenty potřebné k nástupu do zaměstnání.