V Česku budou vznikat inovativní materiály chránící životní prostředí

Praha, 7. 9. 2022

Akční plán EU pro cirkulární ekonomiku vychází z předpokladu, že až 80 % dopadu výrobku na životní prostředí lze určit již ve fázi návrhu. Na pomoc s navrhováním a výrobou udržitelných výrobků byl zahájen projekt evropské výzkumné infrastruktury ReMade@ARI. Do této platformy se zapojila česká vědecká pracoviště, která se zabývají výzkumem nanomateriálů a jsou součástí velké infrastruktury NanoEnviCz. Koordinátorem tohoto českého zastoupení bude Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. 

V supermarketech se ovoce a zelenina často balí do plastů, aby se prodloužila jejich trvanlivost. V budoucnu by je mohly nahradit udržitelnější alternativy materiálů na biologické bázi získané ze dřeva. Právě tak by mohl vypadat jeden z praktických výstupů celoevropské platformy ReMade@ARI. 

Platforma bude fungovat jako hlavní centrum pro všechna odvětví výzkumu, ve kterých se budou vyvíjet nové materiály pro cirkulární ekonomiku. Tedy oběhového hospodářství, ve které je ideálem nastavit vztahy mezi člověkem a prostředím tak, aby byla dodržena udržitelnost i dostatečná produkce. 

Špičková evropská infrastruktura

Výzkum, který vede k vývoji nových sofistikovaných materiálů se opírá zejména o přístup ke špičkovým evropským výzkumným infrastrukturám. 

V České republice se do projektu zapojí platforma NanoEnviCz, která se zaměřuje na studium nanomateriálů a jejich využití v aplikacích spojených s ochranou životního prostředí. Sdružuje šest partnerů z akademické a univerzitní sféry. Nabízí služby v oblasti řízené syntézy materiálů, jejich komplexní charakterizace a optimalizace funkčních vlastností. Zároveň sleduje potenciální toxicitu a nebezpečnost pro životní prostředí. 

Příkladem inovativního materiálu, který vznikl v rámci platformy NanoEnviCz, je zdravotní náplast z nanovláken, která má obchodní název ChitoFib Patch. Díky nanovláknům se rány hojí rychleji, zkracuje se doba krvácení poranění a rovněž zabraňují proniknutí bakterií do rány.

V NanoEnviCz nabízíme vědeckým pracovníkům, průmyslovým firmám a dalším subjektům komplexní služby, úzce s nimi spolupracujeme při určování vlastností, které je třeba analyzovat, aby bylo možné vyvinout optimální materiál pro konkrétní účel. Nyní jim budeme moci nabídnout i zprostředkování služeb celé řady evropských výzkumných infrastruktur,“ říká Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, hlavní koordinátor za českou stranu.

ReMade@ARI se bude zabývat inovativními materiály pro klíčové komponenty v různých oblastech, jako je elektronika, obaly nebo textil. Cílem je vyvinout nové materiály s vysokou recyklovatelností a zároveň konkurenceschopnými funkcemi. Platforma nabídne potenciál více než 50 analytických výzkumných infrastruktur v celé Evropě pod koordinací výzkumné laboratoře Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf v Drážďanech.

Tyto aktivity tak pomáhají plnit Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku, jehož cílem je postupné zavedení klimaticky neutrálního a konkurenceschopného hospodářství, které bude zároveň efektivně nakládat se zdroji.

Více informací:    

doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
+420 777 921 060