Slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 proběhlo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky za rok 2020. Laureátem se stal prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který medaili obdržel z rukou ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, prof. Martina Hofa, Dr. rer. nat., DSc.

Medaile Rudolfa Brdičky se uděluje jako pocta vynikajícím vědeckým osobnostem v oblasti fyzikálně-chemických věd, které se zasloužily o vědecký rozvoj Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského dlouholetou vědeckou či metodickou činností.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty se výrazně zasloužil o upevnění spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, v oblasti výzkumu a výchovy studentů. Výzkum profesora Zimy se do značné míry kryje s vědeckými aktivitami našeho ústavu, o čemž svědčí řada společných publikací. Ve svém výzkumu se soustředí hlavně na voltametrické metody analýzy biologicky aktivních organických sloučenin důležitých z hlediska ochrany životního prostředí či lidského zdraví, vývoj nových metod stanovení těchto látek pomocí uhlíkových pastových elektrod.

"Profesor Zima má velmi pozitivní vztah k Akademii věd České republiky. Je si vědom skutečnosti, že česká věda bude nejlépe prosperovat, pokud univerzita a Akademie věd budou spolupracovat. Také vědecky jsou analytické aspekty práce profesora Zimy v oblasti elektrochemie velmi blízké výzkumu na našem ústavu" vysvětluje ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Medaile Rudolfa Brdičky nese jméno významného českého akademika a profesora fyzikální chemie na Karlově univerzitě. Rudolf Brdička byl žákem nobelisty Jaroslava Heyrovského. Zabýval se především redoxními reakcemi organických sloučenin a také lékařskou aplikací polarografie. Byl zakladatelem české fyzikálně-chemické školy a také autorem vynikajících vysokoškolských učebnic.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

dekanatnatur.cuni.cz +420 22 1 95 1120

 

Prof. Martin Hof Dr. rer. nat., DSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

martin.hofatjh-inst.cas.cz +420 26605 3264, 2011

 

Foto: Mgr. Denisa Dimitrovova

 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR rozvíjí vědecký odkaz nositele Nobelovy ceny profesora Jaroslava Heyrovského v oborech spojených s fyzikální chemií. Excelentnímu základnímu i aplikovanému výzkumu se v této veřejné výzkumné instituci věnuje přes dvě stě vědkyň a vědců, od nadějných mladých badatelů po světově uznávané špičkové odborníky. Teoreticky poznané a experimentálně získané znalosti fyzikálněchemických dějů probíhajících v molekulách a atomech jsou významné pro průmyslovou katalýzu, výrobu a uchovávání energie, zdravotnictví i životní prostředí.