Výstava Současná česká astronomická fotografie v zámku Kačina

Srdečně vás zveme na výstavu

SOUČASNÁ ČESKÁ ASTRONOMICKÁ FOTOGRAFIE

1. 4. – 31. 12. 2023, zámecká kaple zámku Kačina

Soubor amatérských astronomických fotografií

Autoři výstavy prof. RNDr. Svatopluk Civiš CSc., DSc. a Mgr. Pavel Váňa.

 

Věda a umění jsou na první pohled dvě zcela rozdílné kategorie. Tento fakt je však pouhým zdáním, při hlubším zamyšlení nalezneme spoustu příkladů, kdy se věda s uměním prolíná, navzájem mísí a doplňuje.

Základním posláním vědy je hledání složitých přírodních zákonitostí a jejich porozumění. Věda v obecném pohledu disponuje širokou paletou nástrojů, technologií i zavedených postupů, vedoucích k poznání základních atributů živé i neživé hmoty na naší planetě i mimo ni.

Vlastní proces poznání přináší nejen exaktní poznatky, ale i nové zkušenosti, které se prolínají s prožitky při jejich hledání. Porozumění přírodním zákonitostem společně s poznáním povahy zkoumaného objektu je často spojeno s okouzlením krásou a estetickou povahou zkoumané matérie. 

Od pravěku po současnost hrála příroda a její krásy zásadní roli v průběhu evoluce člověka. Příroda byla inspirací prvním lidským malířským a sochařským pokusům a slouží tak dodnes.

Výstava amatérské astronomické fotografie navazuje na řadu již realizovaných výstav, shrnujících spojení exaktních vědních oborů s uměním a pokusy s hledáním jejich vzájemných průniků.

Astronomická fotografie je jedním z obrovsky se rozvíjejících oborů, který se v současnosti otevírá všem zájemcům o fotografování astronomických objektů, včetně atmosférických planetárních jevů.

Rozvoj fotografických technik, zvyšování jejich citlivosti a rozlišení umožňuje použití relativně levných technologií k pozorování objektů, které byly dříve dostupné jen profesionálním astronomickým observatořím.

Cílem této výstavy je nahlédnout do kategorie současné amatérské astronomické fotografie, představit současnou špičku českých fotografů, seznámit se s jejich přírodními náměty, pohledy a technikami umožňujícími zachytit přírodní procesy probíhající na naší planetě i mimo ni, hluboko v nitru vesmíru.