Studium kinetiky výbojové a ablační plasmy: interpretace časově rozlišených FT spekter pomocí numerických modelů