Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

HR Award

Název projektu: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté dne 25. 6. 2019 v rámci Výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II, v aktuálním znění (dále jen Výzva).

Oblast podpory: PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Koordinátor projektu: RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph. D.

Hostitelská instituce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Partnerské instituce:

Technická univerzita v Liberci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586

Celkové náklady projektu: 77 557 590 Kč

Míra spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 73,1 %

Akronym: Pro-NanoEnviCz II

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 (36 měsíců)

Anotace projektu

Tento projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.