Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚFCH JH

HR Award

Název projektu: Implementace pokročilých fyzikálně-chemických přístupů pro studium moderních materiálů a bio/chemických procesů

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté 10.10.2017 v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Oblast podpory: PO2 - rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008355

Celkové náklady projektu: 19 897 788,00

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9

Doba realizace: 1.5.2018 - 31.3.2022 (47 měsíců)

 

Anotace

UFCH JH patří ke špičkovým centrům výzkumu a vývoje moderních materiálů, jakož i studia chemických a biologických procesů ultracitlivými metodami. Cílem projektu je inovace fyzikálně chemických metod pro studium těchto struktur a procesů a jejich využitelnost pro sledování dynamických změn. Výhodou těchto metod bude zvýšení jejich citlivosti a neinvazivní aplikace.

Hlavní cíl

Zdokonalení analytických postupů pro maximální charakterizaci materiálů a optoelektronických/ fotonických struktur, které jsou vyvíjeny v UFCHJH. Pokročilejší fyzikálně chemické metody také umožní detailnější náhled do chemických a biologických procesů. Projekt je zaměřen na inovaci již zavedených metod, jako jsou hmotnostní spektrometrie, Ramanova a fluorescenční spektroskopie, fotoelektronová spektroskopie, různé elektrochemické a fotochemické metody a pokročilá mikroskopie. Pro hlubší porozumění vlastnostem materiálů a případně sledování probíhajících změn budou některé metody kombinovány. Zkracování jednotlivých měření implementací citlivějších a rychlejších detektorů a vhodnějších algoritmů pro zpracování naměřených dat umožní pozorování dynamických změn ve studovaných vzorcích. Nové vlastnosti materiálů je také možné ověřit využitím širších spektrálních regionů, nebo nestandardních elektromagnetických jevů pomoci alternativních přístupů k již zavedeným technikám. Mezinárodní spolupráce poskytne prostor pro implementaci těchto inovací v kratší době.

Klíčové aktivity:

 • Pokročilá fluorescenční mikroskopie pro studium protein-lipidových interakcí v živých buňka

 • Fluorescenční spektroskopie pro studium struktury proteinů

 • Studium dynamiky reakcí indukovaných elektrony a fotony v izolovaných molekulách a nanočásticích.

 • Charakterizace nových materiálů pro optoelektroniku pomocí nanoskopických technik

 • Manipulace optoelektronické struktury nízkorozměrných materiálů

 • Hybridní strukturované vrstevnaté kompozitní materiály

 • Pokročilá fluorescenční mikroskopie amyloidních proteinů

 • Studium organizace lipidových membrán pomocí pokročilé mikroskopie a spektroskopie

 • Časově rozlišená Ramanova spektroskopie

 • Techniky nano-bio fyziky ve studených molekulárních paprscích

 • Zobrazování ultrarychlých atomárních a molekulárních procesů pomocí časově a prostorově citlivých detektorů.

Tento projekt je spolufinancován EU.