Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚFCH JH

International Mobility of HIPC´s  Researchers

Název projektu: Elektronové srážky se systémy v kapalné fázi

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté 11.9.2019 v rámci Výzvy č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Oblast podpory: PO2 – rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0013471

Celkové náklady projektu: 3 209 616,00 Kč

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9

Doba realizace: 1.10.2019 – 30.9.2021 (24 měsíců)

Anotace

Projekt se zabývá interakcemi nízkoenergetického elektronového paprsku (0 až stovky eV) s kapalnou vodou a s molekulami solvatovanými v kapalném prostředí. Budeme kombinovat kontrolovaný dopadající elektronový paprsek s kapalnými systémy kompatibilními s vysokým vakuem. Tyto budou (i) mikrokapičky ze systému aerodynamické čočky a (ii) souvislý povrch ve formě kapalného mikropaprsku. Zkoumaná energetická škála zahrne vibrační excitaci kapalných systémů, valenční elektronickou excitaci a ionizaci, a dokonce excitaci z vnitřní elektronové slupky.

Projekt bude primárně řešen v laboratořích příjemce, ale má také charakter spolupráce. Důležitou částí bude secondment na synchrotronu Soleil ve Francii, kde budou provedeny doplňkové experimenty v vyššími elektronovými energiemi a měkkým rentgenovým zářením.

Hlavní cíl

Primární motivaci pro projekt je úsilí pochopit elementární procesy při poškozeních způsobených vysokoenergetickým zářením. Ví se, že tyto jsou z velké části způsobeny sekundárními pomalými elektrony produkovanými v tkanivu, které efektivně lámou molekulární vazby, například disociativním záchytem elektronů. Obrovské množství experimentů bylo provedeno v posledních patnácti letech s biologickými molekulami v plynné nebo tuhé fázi. Nemáme prakticky žádné znalosti o elektrony-indukovaných procesech v molekulách v kapalném roztoku, přirozené fázi biologické hmoty. Projekt si klade za cíl vyplnit tuto mezeru.

Tento projekt je spolufinancován EU.