hlavní strana
zaměření
prezentace
lidé
konference
přístrojové zařízení
možnost studia
seznam publikací
fotogalerie
odkazy
možnost studia
Nabídka témat bakalářských- doktorských- disertačních prací ve skupině Mikroskopie rastrovací sondou (odd. Elektrochemických materiálů) Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AVČR, Dolejškova 3, Praha 8.
Téma 1.Potenciometrie s časovým rozlišením na mezifází dvou nemísitelných roztoků elektrolytů (duální ITIES).
Jedná se o analytické téma se silným fyzikálně-chemickým základem, které je vhodné jak pro studenty fyzikální chemie, tak pro studenty analytické chemie, s orientací na elektrochemii. Práce se zabývá transientními potenciály měřenými na mezifází dvou nemísitelných kapalin a mapuje jejich závislost na složení jednotlivých fází, zabývá se procesy přenosu různých iontů přes mezifází, resp. jejich redox reakcemi v souvislostí s tvorbou mezifázového potenciálu. Součástí práce je i postupný vývoj nového kapalinového senzoru, pracujícího na biomimetickém principu, využívajícího v praxi dosud velmi málo prozkoumanou potenciometrii na mezifází dvou kapalin. Těžiště použití tohoto typu detekce leží primárně v průtoku (nosného média), zatímco senzorová část je tvořena organickou kapalnou fází obsahující transferové ionty (nejčastěji tetrabutylamonium), doplněné vhodným elektrolytem a redox mediátorem. Tento koncept umožňuje rychlou regeneraci senzoru, resp. změnu selektivity pouhou výměnou roztoku nevodné fáze (v budoucnu se počítá i s polem senzorů mikrokapek a zásobním systémem typu ink-jet). Téma je značně obsáhlé, takže v něm najdou uplatnění studenti všech stupňů - bakalářského, magisterského i doktorského studia. Využívá se při něm elektrochemické a spektroskopické instrumentace.
Téma 2.Plynové nanodomény na mezifází pevná látka-kapalina.
Toto fyzikálně chemické téma je zaměřené na studium plynových nanostruktur - nanobublin a nanovrstev plynu ("nanopancakes") vyskytujících se nejčastěji na hydrofobních površích pevných látek ponořených do vody. Jde o relativně nový jev, který nabývá značného významu, neboť se ukazuje, že ovlivňuje prakticky všechny děje probíhající na mezifází - tj elektrochemii, heterogenní (elektro)katalýzu, ale i transmembránový přenos plynů atd. V naší skupině zkoumáme již několik let úspěšně děje spojené s interakcí nanobublin s pevnými povrchy, vznik nanostruktur, včetně nanopórů atd. Práce využívá ve velké míře mikroskopii atomárních sil (AFM) - jak in situ (v kapalině) tak ex situ - pro studium nanomorfologie pevných povrchů i vlastností nanobublin, jejichž vznik a zákonitosti existence jsou stále velmi nejasné. Téma je opět natolik rozsáhlé, že v něm najdou uplatnění studenti všech stupňů - bakalářského, magisterského i doktorského studia. Využívá se při něm mimo mikroskopie AFM i elektrochemické instrumentace (elektrochemická generace plynů) a technik měření dynamického rozptylu světla (DLS).
English
© copyright 2009 | Věra Mansfeldová