Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách?

Grant Agency
Grant Agency of the Czech Republic
Number
19-03314S
Year from
2019
Year to
2021

Cílem projektu je porozumění fyzikálním a chemickým procesům probíhajícím v atmosférách exoplanet vystavených působení extrémního ultrafialového záření z mladých hvězd, kolem nichž obíhají, a dále plazmatu vytvořeného dopady velmi rychlých extraplanetárních těles a atmosférických výbojů různých typů. Pomocí řady pokročilých zařízení a experimentálních uspořádání, jakož i teoretických úvah a na nich založených počítačových simulacích budeme sledovat chemické projevy jednotlivých dílčích procesů (např. rázové, tepelné a výbuchové vlny, netepelné působení energetických fotonů a nabitých částic, zhášení horkého plazmatu chladným okolním plynem resp. povrchy kondenzované fáze, aj.) výše uvedených jevů o vysoké hustotě energie probíhajících v atmosférách především mladých exoplanet. Tyto výsledky a pochopení jejich souvislostí umožní spolehlivější interpretaci observačních astronomických dat. Výsledky popisující mladé terestrické planety nám dovolí vymezit očekávané chemické podmínky prebiotické syntézy. Pro potřeby spektroskopických měření budou simulována spektra exoplanet.

RNDr. Ferus Martin Ph.D.

E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Room
02, 415
Extension
+420 26605 3204