Studium Rydbergových stavů atomů s vysokým vedlejším kvantovým číslem pomocí vysoce spektrálně a časově rozlišené infračervené FT spektroskopie

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2017
Year to
2019

Dvouletý projekt v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů- Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Pracovní náplní kandidátky bude modifikace metody kvantového defektu pro účely výpočtu tranzitních momentů atomárních přechodů těžších atomů a iontů ve vysoce excitovaných stavech, u kterých je aplikace ab initio metod značně komplikovaná z důvodu "many-body" a relativistických efektů. Tato metoda bude aplikována při analýze vysoce rozlišených laboratorních spekter. Z analyzovaných dat bude vytvořena databáse se širokým uplatněním v astronomii, fyzice plazmatu a spektroskopických analytických metodách. Kandidátka se rovněž bude podílet na školení studentů v laboratoři spektroskopie, zabývajících se touto problematikou.

V rámci svého projektu se bude spolupodíůetn a řešení projektů týmu, do kterého je zapojena:

  • Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie. Poskytovatel: GAČR reg. č. 17-05076S (2017-2020)
  • Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd Poskytovatel: MŠMT Výzva č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum. Zadost reg. č. 4SgjsP (2018-2023)
  • Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu, Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Řešitel: prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., Období řešení projektu: 2016 – 2017 č. LG15013

Mgr. Zanozina Kateřina Ph.D.

E-mail
ekaterina.zanozinaatjh-inst.cas.cz
Room
521, 433, 02
Extension
+420 26605 2113, 3635, 3205, 3014