ROZVOJ POZOROVÁNÍ A SPEKTROSKOPIE METEORŮ

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Molecular Spectroscopy and Photochemistry.
Year from
2015
Year to
2015
Projekt unikátně spojuje pozorovatele reálných spekter meteorů z observatoře Valašské Meziříčí, která je úspěšným pracovištěm zapojeným do mezinárodních pozorovacích sítí (EDMOND, BRAMON) a zkušené spektroskopiky ze špičkového pracoviště AV ČR, oddělením Spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti a výsledky dosažené a dosahované ve Zlínském kraji v oblasti pozorování meteorů a jejich spektrografie. V rámci Zlínského kraje sídlí jádro observační sítě pro pozorování meteorů a jejich spektrografický výzkum. Institucionálně jej zajišťuje ve spolupráci s členy Společnosti pro meziplanetární hmotu Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje.

V rámci projektu jsou zaznamenávána, studována a srovnávána reálná spektra meteorů pořizovaná na observatoři Valašské Meziříčí kamerovými spektrografy zapojenými v Evropské síti CEMENT a laboratorní ablační emisní spektra vzorků meteoritů pořízená pomocí aparatury umožňující vysoko repetiční ablaci materiálů excimerovým laserem a synchronizovanou akvizici spekter vysoce rozlišujícím Echelle spektrografem ESA 4000 (LLA Instruments GmBH, Německo) a spektrometrem Ocean Optics HR 4000.

Výsledkem spolupráce mezi regionální institucí a špičkovou spektroskopickou laboratoří AV ČR v rámci prací na projektu, je podpora a rozvoj systematických studií zaměřených na vysvětlení dynamických spektrálních charakteristik meteoru během jeho ablační fáze sestupu atmosférou.

Oddělením spektroskopie, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pod vedení Dr. Martina Feruse a prof. Svatopluka Civiše, zajišťuje laboratorní měření spekter pomocí unikátního vysoce rozlišujícího spektrometru Echelle ESA 4000 a Ocean Optics HR 4000, provoz ablační aparatury, vyhodnocení spekter, interpretaci pomocí databází, kvantově mechanické výpočty a komparativní studie reálných spekter meteorů a laboratorních ablačních spekter.

Regionální partner Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, zajišťuje přípravu, konstrukci a provoz pozorovací aparatury, vybrané vzorky meteoritů pro ablační experimenty, poskytne vzorky minerálů a hornin, zajistí zpracování a zpřístupnění spekter reálných meteorů a identifikaci k mateřským tělesům.


Spolupracující subjekt - regionální partner:

Hvězdárna Valašké Meziříčí

RNDr. Ferus Martin Ph.D.

E-mail
martin.ferusatjh-inst.cas.cz
Room
02, 415
Extension
+420 26605 3204