Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Grant Agency
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Topics
Development and Application of Quantum Chemical Methods
Electrochemical conversion and accumulation of energy.
Molecular Electrocatalysis.
Molecular sieve chemistry and catalysis.
Photocatalysis.
Sol – Gel Microstructured Materials.
Year from
2017
Year to
2020

Prvním cílem projektu je doplnit stávající výzkumnou infrastrukturu VI NanoEnviCz v oblasti kriticky chybějící přístrojové techniky a odborných znalostí, které podstatně zvýší výzkumný potenciál. Posílení stávající infrastruktury o nově získané experimentální vybavení a odborné znalosti poskytnuté novým projektem podstatně zvýší hodnotu stávající RI NanoEnviCz a účinně napomůže při plnění jejích úkolů. Druhý cíl představuje vlastní výzkumná činnost, která bude zaměřena na čtyři zásadní úkoly:

1) Získání detailních znalostí o struktuře a textuře složitých nanoporézních materiálů nutných pro jejich korelaci s funkčními vlastnostmi v heterogenně katalyzovaných reakcích pro degradaci polutantů ve vodě, půdě nebo vzduchu a v nových "čistých" katalytických procesech pro chemické procesy. Zvláštní pozornost bude věnována mikroporézním a mikro-mezoporézním zeolitům, systémům metal / metal-oxo zeolitů a dalších nanomateriálů s různou topologií.

2) Charakterizace nových fotoaktivních materiálů pro foto (elektro) chemické aplikace. Pozornost bude věnována elektrochemické a fotoelektrochemické charakterizaci materiálů pro fotokatalýzu a ochranu životního prostředí, materiálům pro přímý rozklad vody a fotokatokatodickým a fotoanodickým materiálům pro solární články.

3) Detekce znečišťujících látek, nové biosenzory, aplikaci nových biosenzorů pro monitorování škodlivin, magnetické senzory, pokročilé elektrochemické senzory, nanosenzory na bázi grafenu, popřípadě také na senzory využívající podporovanou detekci efektu SERS.

4) Hodnocení kompletních zdravotních a environmentálních rizik nanomateriálů za podmínek "in vitro" a "in vivo". Testy toxicity budou zahrnovat cytotoxicitu, genotoxicitu, interakce s membránou; změny exprese genu RNA a proteinu. Součástí tohoto úkolu bude také kompletní hodnocení eko / aquatoxicity a toxicity vůči bakteriím a plísním.

doc. RNDr. Ing. Kalbáč Martin Ph.D., DSc.

E-mail
martin.kalbacatjh-inst.cas.cz
Room
202, 203, 08
Extension
+420 26605 3804, 3445, 2101