General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

Tenders - archive

Oznámení o změně profilu zadavatele
S platností ode dne 26. března 2013 došlo ke změně adresy profilu zadavatele uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz). Nová adresa profilu zadavatele: http://jh-inst.profilzadavatele.cz Název profilu zadavatele: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Na nové adrese profilu zadavatele jsou zveřejněna všechna zadávací řízení vyhlášená ode dne 26. března 2013. Kontaktní osoba odpovědná za správu profilu zadavatele: Marcela Váchová, e-mail: marcela.vachova@jh-inst.cas.cz. Všechna zadávací řízení vyhlášená do 25. března 2013 včetně na původní adrese profilu zadavatele http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender.php?p=117 jsou k dispozici v archivu zadávacích řízení umístěném na adrese: http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender-archiv.php 26. března 2013

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120022, uzavřené dne 5.3.2012.
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek uskutečněných v roce 2012, jejichž výběrová řízení nebyla vedena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120022, uzavřené dne 5.3.2012: Předmět plnění: dodávka přístroje " Autokláv vč. příslušenství " Dodavatel: ROFA Praha s.r.o., IČ: 480 29 220 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 800 310,00 Kč (slovy: osmsettisíctřistadesetkorunčeských) b) bez DPH: 666 925,00 Kč (slovy: šestsetšedesátšesttisícdevětsetdvacetpětkorunčeských)
ŠMÍDOVÁ Barbora

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120031, uzavřené dne 16.3.2012.
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek uskutečněných v roce 2012, jejichž výběrová řízení nebyla vedena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120031, uzavřené dne 16.3.2012: Předmět plnění: dodávka "Přístroj pro měření parametrů polovodičů" Dodavatel: TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o., IČ: 261 29 507 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 1 479 000,00 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistasedmdesátdevěttisíckorunčeských) b) bez DPH: 1 232 500,00 Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetdvatisícepětsetkorunčeských)
ŠMÍDOVÁ Barbora

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce č. VR-03-2012.
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek uskutečněných v roce 2012, jejichž výběrová řízení nebyla vedena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce č. VR-03-2012 Předmět plnění: dodávka přístroje "Frekvenční analyzátor" Kupní smlouva č. 2012/027 uzavřena dne: 26. 3. 2012 Dodavatel: ENVINET a.s., IČ: 255 06 331 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 1 621 200,00 Kč (slovy: jedenmilionšestsetdvacejednatisícdvěstěkorunčeských) b) bez DPH: 1 351 000,00 Kč (slovy: jedenmiliontřistapadesátjednatisíckorunčeských)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-02-2012 - Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce: “Realizace systému klimatizace přízemí a 1. patra hlavní budovy zadavatele”
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jejíž výběrové řízení nebylo vedeno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. Předmět plnění: "Realizace systému klimatizace přízemí a 1. patra hlavní budovy zadavatele " Smlouva o dílo č. 2012/102 uzavřena dne: 23.2.2012 Dodavatel: elipssis s.r.o., IČ: 288 68 722. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 2 996 204,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdevadesátšesttisícdvěstěčtyřikorunčeských) b) bez DPH: 2 496 837,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátšesttisícosmsettřicetsedmkorunčeských) Subdodavatelé (pdf).
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-01-2012 - Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce : “Rekonstrukce fasády, výměna pláště střechy a oken u budovy objednatele
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jejíž výběrové řízení nebylo vedeno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. VR-01-2012 - Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce : “Rekonstrukce fasády, výměna pláště střechy a oken u budovy objednatele na adrese Dolejškova 2155/3, Praha 8” Předmět plnění: " Rekonstrukce fasády, výměna pláště střechy a oken u budovy objednatele na adrese Dolejškova 2155/3, Praha 8" Smlouva o dílo č. 2012/094 uzavřena dne: 28.3.2012 Dodavatel: Dumrazdva s.r.o., IČ: 257 81 766. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 3 069 241,40 Kč (slovy: třimilionyšedesátdevěttisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeskýchčtyřicethaléřů) b) bez DPH: 2 557 701,00 Kč (slovy: dvamilionypětsetpadesátsedmtisícsedmsetjednakorunčeských) Subdodavatelé (pdf).
ŠMÍDOVÁ Barbora

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce: “Provádění úklidu ve vybraných prostorách budovy zadavatele” za období 1. 4. 2012 – 31. 12. 2012
Zadavatel tímto oznamuje výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jejíž výběrové řízení nebylo vedeno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), a to ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 ZVZ, při zachování zásad ustanovení § 6 ZVZ. Předmět plnění: "Provádění úklidu ve vybraných prostorách budovy zadavatele" Období plnění: 1.4.2012 – 31.12.2012 Smlouva o dílo č. 2012/082 uzavřena dne: 23.3.2012 Dodavatel: Milan Javůrek., IČ: 71769137 Výše skutečně uhrazené ceny za plnění zakázky činila částku: a) s DPH (v sazbě 20%): 815 606,00 Kč (slovy: osmsetpatnácttisísšestsetšestkorunčeských) b) bez DPH: 679 681,00 Kč (slovy: šestsetsedmdesátdevěttisícšestsetosmdesátjednakorunčeských)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/4/2012 - Uveřejnění Kupní smlouvy a skutečně uhrazené ceny - zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil AFM
Ve smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. b) zadavatel oznamuje, že výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky č. VR 4/2012 "Mikroskop atomárních sil AFM" činila částku: a) bez DPH: 4 956 950,00 Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetpadesátšesttisícdevětsetpadesátkorunčeských) b) s DPH (v sazbě 20%): 5 948 340,00 Kč (slovy: pětmilionůdevětsetčtyřicetosmtisíctřistačtyřicetkorunčeských) Dodavatel: Measurement Technic Moravia Ltd. - organizační složka, IČ: 283 31 311 Oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek, uveřejňovacím subsystému pod ev. č. 7203010016083. Kupní smlouva č. 2012/117 (viz PDF document v příloze)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-05a-2012: Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k veřejné zakázce "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
VR-05a-2012: Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k veřejné zakázce "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace" na dodávky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též "ZVZ") ve smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm b) ZVZ* Ve smyslu ustanovení § 147a odst. 1 písm. b) Zadavatel oznamuje, že v rámci veřejné zakázky č. VR 5a/2012 "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace" výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky činila částku: a) bez DPH: 6 140 000,00 Kč (slovy: Šestmilionůstočtyřicettisíckorun českých), b) s DPH 14%: 6 999 600,00 Kč (slovy: Šestmilionůdevětsetdevatesátdevěttisícšestsetkorun českých)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/6/2012 - "Zajištění úklidových prací" - Oznámení o výsledku zadávacího řízení, uveřejnění smlouvy a písemné zprávy zadavatele
Zadavatel oznamuje, že na základě doporučení hodnotící komise zadavatel rozhodl o výběru nabídky uchazeče Úklidový servis Milan Javůrek, místem podnikání Čimická 769/96, 181 00 Praha 8, IČ: 717 69 137 jako nejvhodnější. S vybraným uchazečem byla dne 4. 1. 2013 uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Zprávu zadavatele dle ustanovení § 85 ZVZ a plné znění smlouvy na plnění veřejné zakázky dle § 147a ZVZ naleznete v připojených pdf dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/6/2012 - "Zajištění úklidových prací" - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 3 ZVZ
VR/6/2012 - "Zajištění úklidových prací" - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 3 ZVZ V přiloženém dokumentu .pdf naleznete Dodatečné informace č. 1 ze dne 8. 11. 2012 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem "Zajištění úklidových prací", č. VR 06/2012>, evidenční číslo veřejné zakázky VZ 236499. Informace k VR 06/2012 naleznete v připojeném odkazu.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/6/2012 - Výzva o zahájení ZŘ - zjednodušené podlimitní řízení - "Zajištění úklidových prací"
29-10-2012: Výzva o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby - zjednodušené podlimitní řízení - "Zajištění úklidových prací". Termín prohlídky místa plnění: 2. 11. 2012. Sraz v 13 :00 před sídlem Zadavatele na adrese Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8-Libeň. Nabídky musí být podány nejpozději do 15. 11. 2012 do 10:00 hod. Termín otevírání obálek: 15. 11. 2012 ve 13 hodin. Zadávací dokumentace v plném rozsahu je od zahájení zadávacího řízení zveřejněna v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender.php?p=117, kde je k dispozici ke stažení všem zájemcům po celou dobu trvání zadávacího řízení. Na profilu zadavatele budou taktéž publikovány žádosti o dodatečné informace a dodatečné informace poskytnuté zadavatelem. Veškeré další informace, plné znění výzvy o zahájení zadávacího řízení a kompletní zadávací a kvalifikační dokumentaci zájemce nalezne v připojených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-05a-2012: "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
29-10-2012: Uveřejnění písemné zprávy zadavatele k veřejné zakázce VR-05a-2012 "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace" na dodávky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též "ZVZ" ve smyslu ustanovení § 85 odst. 4 ZVZ a zveřejnění smlouvy dle § 147a odst. 1 písm a) ZVZ Zadavatel tímto uveřejňuje dle ustanovení § 85 odst. 4 ZVZ písemnou zprávu o veřejné zakázce a uveřejňuje smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku dle ustanovení § 147a odst. 1 písm a) ZVZ (viz. přiložené dokumenty .pdf)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-05a-2012: Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též "ZVZ")
Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též "ZVZ") (viz přiložený .pdf soubor)
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-5-2012: Oznámení o zrušení zadávacího řízení (Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace)
Oznámení o zrušení zadávacího řízení a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky - otevřené řízení s názvem "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace" Zadavatel oznamuje, že dne 24. 9. 2012 zrušil zadávací řízení dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť v zadávacím řízení byla předložena pouze jediná nabídka. Rozhodnutí zadavatele o zrušení a Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je v přiložených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR-5-2012: Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky - otevřené řízení s názvem "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
Zadávací řízení zahajuje zadavatel dne 6. 8. 2012 odesláním oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení postupem stanoveným v § 146 a 147 ZVZ. Odeslání předběžného oznámení dle ust. § 86 odst. 1 ZVZ bylo provedeno dne 4. 7. 2012 pod ev. č. zakázky 223621, ev. č. formuláře 7201011023621. Zadávací dokumentace v plném rozsahu je od zahájení zadávacího řízení zveřejněna v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese http://www.jh-inst.cas.cz/www/tender.php?p=117, kde je k dispozici ke stažení všem dodavatelům (uchazečům) po celou dobu trvání zadávacího řízení. Na profilu zadavatele budou taktéž publikovány žádosti o dodatečné informace a dodatečné informace poskytnuté zadavatelem. Na profilu zadavatele je taktéž publikováno odůvodnění zakázky. Uchazeči, kteří si vyzvedli z profilu zadavatele zadávací dokumentaci, mohou zaregistrovat své kontaktní údaje pro zasílání dodatečných informací na e-mailové adrese osoby pověřené výkonem zadavatelských činností petra.koutna@counsel.cz. Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2012 do 12:00 hod. Místo pro podání nabídek: AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s., Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7, přízemí. Nabídky mohou být podány osobně či poštou. Kancelář je otevřena pro osobní podání ve všední dny v 9:00 - 17:00 hod. Upozorňujeme, že dne 14. 9. 2012 nebude kancelář otevřena pro osobní podání! Termín otevírání obálek: 25. 9. 2012 ve 14 hodin Ostatní informace jsou k dispozici v připojených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/4/2012 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení- zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil AFM
Zadavatel, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., oznamuje, že na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19. 4. 2012 vydaného v souladu s doporučením hodnotící komise a Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 4. 2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Measurement Technic Moravia Ltd. - organizační složka, IČ: 283 31 311, se sídlem Omice, Nádražní 267. Smlouva s vybraným uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, byla uzavřena dne 26. 4. 2012. Oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek, uveřejňovacím subsystému dne 4. 5. 2012 pod ev. č. 7203010016083.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/4/2012 - Výzva o zahájení ZŘ - zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil
30.3.2012 - Výzva o zahájení zadávacího řízení a Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky - zjednodušené podlimitní řízení - Dodávka mikroskopu atomárních sil -- AFM. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do pondělí 16. 4. 2012 do 12:00 hod.. Termín otevírání obálek: pondělí 16. 4. 2012 ve 14 hodin. Veškeré další informace zájemce nalezne v připojených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/27/2011 - Výběr nejvhodnější nabídky ( Výpočetní server)
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro podlimitní výběrové řízení pro veřejnou zakázku "Dodávka výpočetního serveru a výpočetních uzlů pro náročné vědecké výpočty vč. dopravy, instalace HW, SW a sítí" (VR/27/2011) - čtěte v připojeném . Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - .
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/27/2011 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídek (Výpočetní server)
19.8.2011 - Zjednodušené podlimitní řízení - dodávka výpočetního serveru a výpočetních uzlů pro náročné vědecké výpočty vč. dopravy, inslatace, HW, SW a sítí. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do pondělí 5. září 2011 do 16:00 hodin. Otevírání obálek: 7. září 2011 v 10:00 hodin. Veškeré další informace zájemce nalezne v připojených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/24/2011 - Zrušení zadávacího řízení
17.8.2011- Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na podlimitní výběrové řízení na veřejnou zakázku "Dodávka výpočetního serveru a výpočetních uzlů pro náročné vědecké výpočty vč. dopravy, instalace HW, SW a sítí" (VR/24/2011). Podrobnosti v připojeném pdf dokumentu.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/24/2011 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídek (Výpočetní server)
28.7.2011 - Zjednodušené podlimitní řízení - dodávka výpočetního serveru a výpočetních uzlů pro náročné vědecké výpočty vč. dopravy, inslatace, HW, SW a sítí. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do pondělí 8.srpna 2011 do 12:00 hodin. Otevírání obálek: 10. srpna 2011 v 11:00 hodin. Veškeré další informace zájemce nalezne v připojených dokumentech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/16/2011 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
24.6.2011 - Zveřejňujeme Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k výběrovému řízení VR/16/2011 Laditelný UV laserový systém. Podrobnosti naleznete v připojených pdf souborech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/16/2011 - Výzva k podání nabídky na dodávku laditelného UV laserového systému
9.6.2011 - Call for Offers: Delivery of Tunable UV Laser System for Molecular Beam Apparatus for Studies of Clusters and Nanoparticles (Under-limit supply). Offers must be received by the sponsor by Monday, the 20th June 2011 until 4:00 pm CET More Info in attached document (in English).
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/14/2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
2.8.2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro VR/14/2010 - Rekonstrukce fasády a oken. Podrobnosti čtěte v připojeném pdf souboru.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/13/2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
23.7.2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro VR/13/2010 - Rekonstrukce skladů. Podrobnosti čtěte v připojeném pdf souboru.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/14/2010 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci fasády a oken.
13.7.2010- Veřejná zakázka malého rozsahu na rekonstrukci fasády a oken (VŘ/14/2010). Nabidky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 23. 07. 2010 do 14:00 hodin. Podrobnosti výzvy naleznete v připojených souborech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

VŘ/13/2010 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci skladů.
13.7.2010 - Veřejná zakázka malého rozsahu na rekonstrukci skladů (VŘ/13/2010). Nabidky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 23. 07. 2010 do 14:00 hodin. Podrobnosti výzvy naleznete v připojených souborech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

Oznámení o zrušení výběrového řízení "Rekonstrukce skladu, fasády a oken (VŘ/10/2010)
7.7.2010 - Oznámení statutárního zástupce ÚFCH JH o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce skladu, fasády a oken (VŘ/10/2010). Více informací čtěte v připojeném pdf textu.
ŠMÍDOVÁ Barbora

Změna termínu otevírání obálek - k VŘ/10/2010
Nový termín otevírání obálek s nabidkami je stanoven na čtvrlek 01. 07. 2010 v 10:00 hodin v sídle zadavatele, zasedací místnost 108, 1. patro (změna oproti původně plánovanému termínu dne 2.7.2010 v 10:00). Více informací čtěte v připojeném pdf souboru.
ŠMÍDOVÁ Barbora

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku (zveřejněno 4.6.2010)
VŘ/10/2010 - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: rekonstrukce skladů, fasády, oken. Předpokládaná hodnota zakázky činí 6 000 000 Kč vč. DPH. Nabidky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 30. 06. 2010 do 15:00 hodin. Podrobnosti naleznete v připojených pdf souborech.
ŠMÍDOVÁ Barbora

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (k VŘ/5/2010).
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro VR/5/2010 - DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ. MIKROSKOPU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ. Informace čtěte v připojeném pdf souboru (česky).
ŠMÍDOVÁ Barbora

Dodávka zařízení pro simulaci zrychleného stárnutí
Výběr dodavatele pro dodávku zařízení pro simulaci zrychleného stárnutí (fotokatalytická aparatura - část A) pro projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechonologií reg.č. CZ.2.16/3.1.00/21089. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do pondělí 31. května 2010 do 16:00 hod. Informace v pdf souboru (česky).
ŠMÍDOVÁ Barbora

Dodávka laboratorního tryskového mlýnu (jet mill).
Delivery of Laboratory Jet Mill for the Project Center for Innovation in the Field of Nanomaterials and Nanotechnologies Reg. No. CZ.2.16/3.1.00/21089. Dead-line for submission tenders: 31.5.2010 in 16:00. For more information about tender see in pdf file (english version).
ŠMÍDOVÁ Barbora

VR/5/2010 - DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ. MIKROSKOPU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Information about tender find in attached Czech pdf files.
ŠMÍDOVÁ Barbora

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2019 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz