General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2016-11-16 AWARD - J. Kočišek and M. Mazur awarded with Josef Hlavka 2016 Prize (PR in Czech)

Mladí vědci AV ČR a studenti vybraných vysokých škol přebírali na zámku v Lužanech Ceny Josefa Hlávky za rok 2016.
Počet těchto ocenění se tak v ÚFCH JH rozrostl na celkových 12.

Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje každoročně 16. listopadu, v předvečer státního svátku, na zámku v Lužanech u Přeštic Ceny Josefa Hlávky. Jednu z cen, v kategorii pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku, převzal Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D. za výzkum v oblasti chemické fyziky (v Odd. chemie iontů a klastrů). Druhou cenu, a to v kategorii vysokoškolských studentů, převzal Mgr. Michal Mazur, Ph. D. nominovaný k ocenění PřF UK v Praze. Ocenění získal za disertační práci v oboru katalýzy, kterou vypracoval v rámci doktorského studia pod vedením prof. Jiřího Čejky v Odd. syntézy a katalýzy našeho ústavu.


HC-2016.jpg


Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph. D.

Jaroslav Kočišek se zabývá chemickou fyzikou, konkrétně vlivem prostředí na elementární procesy při interakci elektronů, fotonů a iontů s molekulami. Primární motivací je pochopení procesů probíhajících při interakci ionizujícího záření s živými organizmy a využití těchto poznatků k cílenější konkomitantní chemo-ionizační terapii nádorových onemocnění.
V rámci vysokoškolského a PGS studia na Univerzitě Komenského v Bratislavě Jaroslav Kočišek studoval interakce nízkoenergetických elektronů s izolovanými molekulami. Studovanými systémy byly například halogen uhlovodíky s návazností na procesy v atmosféře Země a ty ho přivedly do skupiny M. Fárníka v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Jako stipendista Marie Curie inovative training network ICONIC se věnoval výzkumu klastrů, které umožňují studium vlivu prostředí na elementární reakce. V týmu M. Fárníka se zapojil do studia procesů vedoucích k poškození ozónové vrstvy ve stratosféře. Tyto procesy se odehrávají na malých ledových částicích, které vytvářejí takzvané polární stratosférické mraky. Nová metoda, kterou se podařilo vyvinout k zjištění počtu molekul, jež se na ledové částice zachytávají, ukázala, že k růstu ledových částic mohou přispívat jiné fyzikálními procesy, než se doposud předpokládalo. Na postdoktorskou stáž J. Kočišek získal stipendium SCIEX Univerzity ve Fribourgu, kde pracoval na implementaci iontového zobrazování k měření extrémně nízkých účinných průřezů pro záchyt elektronu. Díky jeho dobrým výsledkům během tohoto pobytu ve Friburgu se mu podařilo (v r.2016) získat darem a převézt do ÚFCH JH jednu z aparatur pro měření účinných průřezů pro disociativní záchyt elektronu z laboratoří Prof. Michaela Allana. Druhý postdoktorandský pobyt strávil ve skupině A. Domaracké na urychlovači iontů GANIL v Caen ve Francii. Zde působil v rámci projektu Plan Cancer francouzského Národního institutu zdraví a medicínského výzkumu (INSERM). Podílel se například na výzkumu objasňujícím důležitou roli peptidové vazby při fragmentaci komplexních biologických molekul po interakci s ionizujícím zářením.
V současnosti J. Kočišek řeší juniorský grant GAČR zaměřený na studium interakcí organometalických komplexů (r.č. GJ16-10995Y). Primární motivací studia je identifikace nejdůležitějších procesů probíhajících při konkomitantní chemo-radiační terapii. V jedinečném experimentálním zařízení, na jehož modifikaci se předtím J. Kočišek podílel, se v rámci tohoto projektu poprvé podařilo změřit, jak elektrony s různou energií interagují s tak komplexním systémem molekula - solvent, jako je nitrofenol - voda. Práce ukazuje, že interakce se výrazně liší od interakcí izolovaných molekul. Věříme, že podobná měření s organometalickými sloučeninami nám umožní identifikovat nejdůležitější procesy vedoucí k synergickému efektu chemoterapie organometalik při konkomitantní léčbě iontovým svazkem.


DSC_1402-web.jpgHlavka_JK.jpg
DSC_4824_web.jpgMgr. Michal Mazur, Ph. D.

Po celou dobu svého doktorského studia v oboru fyzikální chemie patřil Michal Mazur, absolvent Jagellonské univerzity v Krakově, mezi nejlepší studenty PřF Univerzity Karlovy v Praze. Svou dizertační práci vypracoval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v oddělení Syntézy a katalýzy pod vedením Prof. J. Čejky (disertaci obhájil 7. září 2016).
Jeho anglická vědecká práce doktorského studia s názvem „Chemistry of the Interlamellar Space of Two-dimensional Zeolites“ se zabývala přípravou, charakterizací a katalytickým využitím nových typů zeolitů. Práce byla zaměřena na pochopení a využití nového mechanismu syntézy zeolitů s dvourozměrnou strukturou, který byl objeven v katalytické laboratoři prof. J. Čejky za účasti M. Mazura. Tyto dvojrozměrné zeolity mají v porovnání s klasickými třírozměrnými zeolity řadu výhod zejména v možnostech jejich post-syntetických modifikací.
Michal Mazur ve své práci rozvíjel novou metodu přípravy dvourozměrných lamelárních zeolitů, tzv. top-down syntézu. Vzhledem k vysoké energii krystalické mřížky byly tyto zeolity považovány za „nepřipravitelné“. Významné rozšíření nové metody přípravy zeolitů nazvané ADOR, Assembly-Disassembly-Organisation-Reassembly, spočívá, v případě práce Michala Mazura, v nalezení organických molekul, které umožnily posun jednotlivých vrstev vůči sobě a optimalizaci podmínek jejich interkalace do mezivrstvového prostoru a následné kondenzace. Díky tomu se podařilo připravit dva nové zeolity IPC-9 a IPC-10 se 7- a 9-člennými kruhy. Disertační práce Michala Mazura tak zásadním způsobem přispěla k mnohem širšímu pochopení mechanismů syntézy nových typů zeolitů a k rozšíření jejího aplikačního potenciálu.


DSC_1376-vyrez-MM.jpgcertifikat-MM-web.jpgDSC00261-vyrez-web.jpg


Ceny Josefa Hlávky jsou udělovány každoročně a jsou určeny pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Ocenění připomíná památku známého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky.
Fotogalerie z předávání cen za rok 2016.V-Brozik-J-Hlavka-wikimedia.jpg
zamek_140201.jpg
ABC_2496-web.jpgABC_2500-web.jpg
ABC_2545-web.jpg


Ocenění putuje do ÚFCH JH v posledních 13 letech podvanácté, neboť mezi oceněnými mladými vědci ústavu již také jsou:

v roce 2004 Mgr. Michal Horáček, Ph. D. z Oddělení syntézy a katalýzy;
v roce 2007 Mgr. Roman Čurík, Ph. D. z Oddělení teoretické chemie;
v roce 2008 další z mladých vědců z Oddělení syntézy a katalýzy Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D.;
v roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro vynikající vysokoškolské studenty také Ing. Milan Ončák, student FCHI VŠCHT v Praze, za diplomovou práci, která byla realizována ve spolupráci s laboratoří klastrů pod vedením Mgr. Michala Fárníka, Ph. D. z Oddělení dynamiky molekul a klastrů;
v roce 2009 ocenění získal mladý vědec Mgr. Jan Sýkora, Ph. D. z Oddělení biofyzikální chemie;
v roce 2010 ocenění získali Ing. Martina Voláková, Ph. D. a Ing. Josef Vlk, oba za katalytický výzkum v Oddělení syntézy a katalýzy.
v roce 2011 ocenění získal RNDr. Martin Lamač, Ph. D. z Odd. syntézy a katalýzy.
v roce 2015 ocenění získala Mgr. Pavla Eliášová, Ph. D. (Odd. syntézy a katalýzy) a RNDr. Martin Ferus, Ph. D. z Odd. spektroskopie.


Autor zprávy: K. Stejskalová (fota - archiv Hlávkovy nadace, archiv oceněných, archiv ÚFCH JH a server Wikimedia).


http://www.hlavkovanadace.cz/

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz