General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2014-11-27 AWARD - Dr. Pavla Eliášová Českou hlavou 2014 v kategorii doktorandů (27.11.2014)

Letošní již 13. ročník nejvyšších českých cen za vědu, výzkum a inovace odtajnil své vítěze. Na slavnostním galavečeru, který proběhne v pražském Národním domě na Vinohradech dnes večer (od 20 hodin) pozná své majitele 6 vítězných sošek.


6157784-praha-tk-ceska-hlava-veda_galerie-980.jpg
Laureáti ocenění Česká hlava 2014
(foto: Česká hlava).


Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. získala společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ, která se uděluje za nejvýraznější výzkumné a vědecké činnosti studenta doktorandského studia. Druhým z oceněných je MUDr. Ondřej Gojiš, který se kromě práce lékaře na Gynekologicko-porodnické klinice FN Královské Vinohrady věnuje výzkumu možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu prsu, který patří k nejčastěji se vyskytujícím nádorům v západním světě.

Mgr. Pavla Eliášová zkoumá zeolity - v současné době nejdůležitější průmyslové katalyzátory využívané při zpracování ropy, v petrochemii i při přípravě chemických specialit. Původem jsou to přírodní minerály, které se díky svým unikátním vlastnostem od poloviny minulého století vyrábí synteticky. Velkou výhodou je jejich nezávadnost vůči životnímu prostředí. Zeolity již v minulosti např. nahradily používání fosforečnanů v pracích prášcích, což představovalo závažný problém kvůli znečištění povrchových vod.

„Až dosud byly syntetizovány metodou “pokusu-a-omylu,“ zatímco výzkum, na kterém se na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze podílím, ukazuje na možnost řízené syntézy zeolitů s možností kontrolovat velikosti nově připravených zeolitů,“ shrnuje svůj přínos Mgr. P. Eliášová.


992o.jpg
56ca7_fotogalerie_44_img6981_thumbnail658x398_gravitycenter_backgroundhexhffffff_extent658x398_quality90_strip.jpgd9c1d_fotogalerie_44_img7284_thumbnail658x398_gravitycenter_backgroundhexhffffff_extent658x398_quality90_strip.jpgPavla Eliášová začala pracovat v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Oddělení syntézy a katalýzy pod vedením Prof. Ing. Jiřího Čejky, DrSc. v září 2010. V letech 2010-2014 zde vypracovala dizertační práci v rámci doktorského studia v oboru Fyzikální chemie na PřF Univerzity Karlovy v Praze (obhajoba práce proběhla 25.6.2014). Během svého doktorského studia absolvovala Mgr. Pavla Eliášová dvě zahraniční stáže: pracovala v laboratoři profesora Russella E. Morrise na Univerzitě v St. Andrews ve Skotsku a rovněž působila v Laboratoire Catalyse & Spectrochimie v Caen ve Francii pod vedením profesora Marca Daturi.
Ve své disertační vědecké práci "Synthesis, characterization and catalytic application of novel zeolites“ se zabývala přípravou, charakterizací a katalytickým využitím nových typů zeolitů. Její práce byla zaměřena na zeolity s dvourozměrnou strukturou, které mají v porovnání s klasickými třírozměrnými zeolity řadu výhod týkajících se především širokých možností uplatnění při jejich post-syntetických modifikacích. Dr. Pavla Eliášová se významnou měrou podílela na objevu a vývoji nového způsobu přípravy dvourozměrných lamelárních zeolitů, tzv. top-down syntézy. Nově objevená metoda pro přípravu zeolitů byla nazvána ADOR, Assembly-Disassembly-Organisation-Reassembly. O významu tohoto nového přístupu v syntéze zeolitů svědčí také vysoký počet citací článků, v nichž byly metody top-down syntézy a ADOR metody poprvé popsány. Při své stáži v St. Andrews se Dr. Pavla Eliášová podílela na výzkumu objasňujícím mechanismus tohoto procesu, který vede k novým zeolitům. Výsledky dizertace „Synthesis, characterization and catalytic application of novel zeolites“ (sepsané v anglickém jazyce) přispěly k řešení grantu „Intelligent Desing of Nanoporous Adsorbents and Catalysts“ (GA ČR reg.č. P106/12/G015 Project of Excellence, řešený v letech 2012-2018) koordinovaného laboratoří Prof. Jiřího Čejky.
Vědecké výsledky, na nichž se Mgr. Pavla Eliášová podílela, publikovala jako spoluautorka v 14 pracích (další tři práce byly přijaty k recenznímu řízení) v mezinárodních impaktovaných časopisech a prezentovala je také na několika domácích a zahraničních konferencích.

(Více o všech oceněných Česká hlava 2014)
Záznam galavečera z předávání cen byl odvysílán na ČT v sobotu 6.12.2014 (spustit z archivu ČT).


CT_CH2014.jpg


Oceněným se ve svých článcích věnují dnes i média (ČTK; Ekonom; server ihned.cz; ČT24; Denik.cz; Blesk.cz)


******************************


Soška Česká hlava 2014 tak v ústavu doplní sbírku tří ocenění udělených
Českou hlavou v nedávné minulosti
: držitelem Národní ceny Česká hlava 2003 udělené vládou ČR je profesor RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.; Cenu Česká hlava 2007 v kategorii Doctorandus obdržel Mgr. Aleš Benda, Ph. D. a Zvláštní cenu za mimořádný přínos k popularizaci vědy mezi studenty od poroty soutěže České hlavičky 2010 obdržela Ing. Květa Stejskalová, CSc.


Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.
Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence, tedy té části společnosti, která bývá mnohdy upozaděná, ačkoliv na ni stojí prosperita naší země. Projekt vznikl před 13 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Prof. Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.
Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.


http://www.ceskahlava.cz/

General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz