General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |   English Czech

2011-06-01 - AWARD - O.Frank a J.Sýkora převzali PRÉMII OTTO WICHTERLEHO za rok 2011

Prémii Otto Wichterleho převzalo z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ve středu 1. června v pražské Lannově vile 23 mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Oceněno bylo 18 vědců a 5 vědkyň. Mezi oceněnými byli i Otakar Frank a Jan Sýkora, mladí vědci z našeho ústavu.skys071_resize.jpg
Foto z udílení cen (zdroj: Akademický Bulletin)Mgr. Otakar Frank, PhD.
je od roku 2005 vědeckým pracovníkem Oddělení elektrochemických materiálů Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. kde se zabývá zejména přípravou a charakterizací uhlíkatých nanostruktur. Uhlíkatým nanomateriálům, konkrétně fullerenům, se věnoval již v rámci studia na PřF UK, v oboru organické geochemie. Po nástupu na ÚFCH JH se plně věnoval výzkumu v rámci Centra nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku (LC510). Hlavními předměty jeho práce byly v prvních letech převážně uhlíkaté nanotrubičky, nanomodifikace TiO2 a jejich kompozity. Věnoval se jak přípravě a modifikaci těchto materiálů, tak i charakterizaci pomocí in-situ spektroelektrochemických metod – Ramanské a UV/Vis/NIR absorpční spektroskopie. V oblasti charakterizace anorganických materiálů vhodných pro uchování či konverzi energie je také například spoluautorem světového patentu. V současné době se věnuje zejména výzkumu grafenu, konkrétně změnám jeho krystalové a elektronické struktury pod vlivem mechanického napětí či elektrochemického dopování. Na těchto tématech úzce spolupracuje a publikuje společně s čerstvými nositeli Nobelovy ceny za fyziku A. Geimem a K. Novoselovem. Vzhledem k pravděpodobnému využití grafenu v mnoha aplikacích využívajících jeho výjimečné (termo)mechanické a elektronické vlastnosti jsou tyto práce podstatné pro celosvětovou vědeckou komunitu, Výsledky Dr. Franka byly publikovány ve 23 pracích v mezinárodních časopisech s recenzním řízením včetně prestižního Nature Communications, 3 kapitolách v knize, 1 monografii a jsou předmětem 1 patentu. Své výsledky přednáší na významných mezinárodních konferencích, ale neopomíná ani popularizační činnost v ČR.

Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.
působí ve skupině biospektroskopie Oddělení biofyzikální chemie v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. od r. 2002. V rámci doktorského studia, které ukončil v roce 2005, se Jan Sýkora zabýval charakterizací hydratace fosfolipidových dvojvrstev. Toto téma je významné, protože uspořádání molekul vody ve fosfolipidových dvojvrstvách má dominantní význam pro správné fungování biomembrán v živém organismu. Jako hlavní experimentální nástroj používal metodu „relaxace rouzpouštědla”, jež na základě analýzy měřených „časově rozlišených fluorescenčních spekter” umožňuje získat informace o viskozitě a polaritě mikrookolí fluorescenční sondy. Pomohl také objasnit fotofyziku fluorescenčních sond, jež se používají pro studium hydrofobní oblasti dvojvrstvy tvořené alifatickými řetězci mastných kyselin, a tím zpřesnit interpretaci získaných výsledků.
Dále se podílel na vývoji nové fluorescenční sondy, která je vhodná pro metodu „relaxace rozpouštědla” v biomembránách. Vedle základního výzkumu se věnoval nalezení aplikací metody „relaxace rozpouštědla”. Jan Sýkora se také věnuje studiu relaxace rozpouštědla v proteinech. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně se podařilo selektivně označit fluorescenční sondou ústí tunelu vedoucího k aktivnímu místu v enzymu dehalogenázy. Ukázalo se, že různé mutanty tohoto proteinu se výrazně liší v hydrataci a mobilitě v této části enzymu, což by mohlo hrát rozhodující roli pro objasnění jejich odlišné aktivity.
Jan Sýkora je autorem nebo spoluautorem celkem 29 publikací v respektovaných mezinárodních časopisech. Výsledky jeho práce nejsou oceněny poprvé. Jan Sýkora již v roce 2008 převzal jako člen grantového týmu Cenu AV ČR za jeho úspěšné řešení a v roce 2009 získal Cenu Josefa Hlávky pro mladé vědecké pracovníky.


Frank_DSC_3582.jpgSykora.jpg

Otakar Frank (vlevo) a Jan Sýkora (vpravo) při přednáškách studentům v rámci vzdělávacích projektů.
(foto K.Stejskalová, archiv ÚFCH JH)Do ÚFCH JH "putuje" Prémie Otto Wichterleho téměř každým rokem, neboť mezi oceněnými mladými vědci AV ČR bylo od roku 2002, kdy se začalo toto ocenění udělovat, již deset našich vědců a vědkyň. Vedle dvou letošních laureátů to byli:

Ing. Petr Sazama, Ph.D (2010), Mgr. Jiří Pinkas, Ph. D. a Mgr. Viktoriya Poterya, Ph. D. (2009); RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph. D (2007); Mgr. Michal Horáček, Ph.D (2006), Mgr. Roman Čurík, Ph.D (2005), Mgr. Jiří Pittner, Dr.rer.nat (2003) a prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr.rer.nat. (2002).


General   | History   | Contacts   | Site Map   | Site Search   | Web Mail   | Internal Pages   |
Webdesign 2007-2018 Hana Francova TOPlist

NAVRCHOLU.cz