Home > Projektový tým   Site map print Login

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR


STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Projektový tým

Fáze udržitelnosti (5 let od ukončení řešení projektu, tj. od 1.11.2010):


Orgány Nanocentra jsou definovány Organizačním řádem Nanocentra.

Vedoucím Nanocentra byl na 3 roky jmenován Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Garanti jednotkových technologických skupin:

Manažer pro publicitu Nanocentra:Ing. STEJSKALOVÁ Květoslava, CSc.

Zástupce ekonomického úseku: ŠMÍDOVÁ- KRIŠTOFOVÁ Barbora

 

Fáze budování centra 2008-2010:

Projektový tým pro realizaci projektu, tj. pro vybudování centra, byl složen z následujících pozic:


Garanti jednotkových technologických skupin:


Garanti partnerů projektu:

 

Projektový tým je základní řídící jednotkou. Je poradním orgánem ředitele ústavu pro realizaci projektu. V průběhu realizace projektu a v době jeho udržitelnosti se bude význam a váha jednotlivých členů realizačního týmu měnit. Zatímco v době realizace projektu budou hlavní především manažerské pozice, v době udržitelnosti projektu budou nabývat na významu pozice garantů a to jak garantů jednotlivých technologických skupin, tak garantů za partnery a zástupce spolupracujících subjektů. Skupina garantů vytvoří Radu Centra, která bude poradním orgánem ředitele ÚFCH JH v otázkách činnosti Centra. Rada Centra bude připravovat již v době realizace Centra návrhy odborné činnosti Centra podle požadavků průmyslových partnerů, předkládat návrhy projektů do výzkumných programů VaVaI ČR (GAČR, MPO příp. zahájené Technologické GA), návrh účasti v OP Praha Adaptabilita, návrhy projektů do vědeckých programů 7. RP Evropské unie, s využitím Evropských sítí excellence, na kterých se v současné době ÚFCH JH již podílí. Význam garantů nositele a garantů partnerů se samozřejmě ještě zvýší v době udržitelnosti projektu.

Centrum je integrální částí ÚFCH JH, avšak vedené jako účetně oddělené samostatné středisko. Za provoz Centra bude odpovědný technický manažer, který bude odpovídat za technické a administrativní záležitosti Centra. Bude přímo podřízený řediteli ústavu. Po odborné stránce budou zodpovědní za jednotlivé technologické celky a jejich využití odborní garanti.

V období realizace projektu se projektový tým schází minimálně 1x měsíčně a projednává veškeré otázky spojené s realizací projektu. Mezi jeho hlavní úkoly patří:
 • dohlížet a kontrolovat plnění projektů po všech stránkách, věcné, časové a finanční a předkládat řediteli ústavu doporučení dalšího postupu
 • připravovat výběrová řízení, schvalovat kritéria a výběru a předkládat řediteli ústavu doporučení pro nákup vhodného vybavení
 • připravovat nezbytné podklady pro kontrolní orgány, sestavovat a předkládat řediteli zprávy o průběžném plnění projektu
 • připravovat podklady pro žádosti o platbu
 • zajišťovat odbornou náplň pro činnost Centra po jeho otevření na léta 2010 až 2015
 • zajišťovat personální obsazení Centra a poskytovat řediteli ústavu v této oblasti doporučení


Mezi řádnými zasedáními realizačního týmu řídí výstavbu Centra operační skupina ve složení:

 • manažer projektu
 • hospodářský vedoucí
 • referent pro publicitu projektu
 • tajemník realizačního týmu
 • a přizvaní garanti technologických postupů podle potřeby.


Partneři projektu:

AKTUALITY

ČRo Plus, Magazín Leonardo, 2.11.2016.

Comment les nanotec

Český rozhlas - o fotokatalytickém čištění vody, rozhovor s J.Jirkovským.....

ČRo Plus - Odpolední plus - Zprávy: Nejdůležitější události doma i ve světě.

29-5-2015 Co se právě děje v laboratořích Centra pro inovace......

Naše dlouhodobá spolupráce  se společností HE3DA přináší ovoce v podobě  nového typu

2-5-2015 Projekt Rozšíření Centra pro inovace úspěšně skončil.